Komunikaty

29.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Stanisławów

Gmina Stanisławów jest gminą wiejską położoną w powiecie mińskim, zamieszkałą przez 6669 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stanisławów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są  1 raz w miesiącu w okresie od 1 września do 30 kwietnia, 2 razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, szkła z nieruchomości zamieszkałych odbierane są  1 raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1  raz
  w miesiącu,
 • odpady bytowe (pozostałości po sortowaniu) z nieruchomości zamieszkałych odbierane są  1 raz w miesiącu w okresie od 1 września do 30 kwietnia, 2 razy w miesiącu w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,
 • odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  odbierane są 2 razy w roku,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2016-2018 i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stanisławów;
 • W latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

22,45 / 10,0

42,82 / 12,0

57,70 / 14,0

71,0 / 16,0

51,23 / 18,0

49,71 / 20,0

38,01 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

100,0 / 36,0

-** / 38,0

-** / 40,0

100,0 / 42,0

100,0 / 45,0

-** / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

 

 

25,60 /

75, 0

 

 

5,13 / 50,0*

 

 

0,07 / 50,0

 

 

19,1 / 50,0

 

 

7,95 / 45,0

 

 

11,41 / 45,0

 

 

8,89 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie została sporządzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 -2015 r.
 • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Stanisławów do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

Data publikacji : 29.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 324
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski