Komunikaty

28.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Kałuszyn

Gmina Kałuszyn jest gminą miejsko-wiejska położoną w powiecie mińskim, zamieszkałą przez 5838 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Kałuszyn:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
  • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych odbierane są 1 raz na dwa tygodnie na terenie miasta Kałuszyn i 1 raz na miesiąc na terenie wiejskim, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów z nieruchomości wielolokalowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn prowadzone jest 1 raz na tydzień;
  • zbieranie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Kałuszyn prowadzone jest dwa razy w roku,
  • na terenie gminy został utworzony stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
  • Gmina sporządziła analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2018 r.
  • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

47,61 / 10,0

76,67 / 12,0

17,65 / 14,0

18,34 / 16,0

22,40 / 18,0

27,22 / 20,0

49,91 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

100,0 / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

2,66 / 75, 0

0,00 / 50,0*

1,45 / 50,0

14,69 / 50,0

7,22 / 45,0

1,40 / 45,0

3,57 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • Gmina Kałuszyn nie wykonywała obowiązku dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2017;
  • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

  • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Miasto Kałuszyn do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

 

Data publikacji : 28.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 257
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski