Komunikaty

18.11.2019

Zakonczyła się kontrola WIOŚ w Gminie Kozienice

Gmina Kozienice jest gminą miejsko-wiejską  położoną w powiecie kozienickim, zamieszkałą przez 29 802 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kozienice:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z zabudowy wielorodzinnej odbierane są 2 razy w tygodniu, a od właścicieli nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej odbierane są 1 raz w tygodniu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości z zabudowy wielorodzinnej odbierane są 1 raz w tygodniu, a od właścicieli nieruchomości z zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Spółkę Gminną.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Kozienice weryfikuje sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kozienice;
 • Gmina Kozienice terminowo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018 , które zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kozienicach;
 • w latach 2015-2018 Gmina Kozienice osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

18,86/16,00

19,64/18,00

20,30/20,00

33,36/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

59,0015/40,00

98,50/42,00

75,75/45,00

135,89/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

38,83/45,00

29,25/40,00

 

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Kozienice nie prowadzi kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Gmina Kozienice nie podjęła działań w celu wymierzenia kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła podmiotom odbierającym odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Gminy Kozienice do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonego naruszenia;
 • skierowano wystąpienie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Gminy Kozienice do wszczęcia, wobec podmiotów odbierających odpady komunalne, postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.

 

W latach 2013 – 2019 na Gminę Kozienice MWIOŚ nałożył jedna karę pieniężne:

 • w wysokości 64 407 zł za nieograniczenie do dnia 16 lipca 2013 r. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do mady tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Gmina wniosła odwołanie do GIOŚ. Sprawa w toku.
Data publikacji : 18.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 198
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski