Komunikaty

15.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Sobienie-Jeziory

Gmina Sobienie-Jeziory jest gminą wiejską położoną w powiecie otwockim, zamieszkałą przez 6331 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sobienie-Jeziory:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane są  1 raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła z nieruchomości zamieszkałych odbierane są  1 raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone z nieruchomości zamieszkałych odbierane są 2  raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października i 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
 • pozostałe frakcje odpadów tj.: metale, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyte opony, zużyte leki, można oddawać do PSZOK,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018 i publicznie udostępnione na stronie Gminy Sobienie-Jeziory;
 • W latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

21,0 / 10,0

27,88 / 12,0

43,54 / 14,0

48,87 / 16,0

40,06 / 18,0

37,06 / 20,0

48,75 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

100,0 / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

112,43 / 75, 0

1,0 / 50,0*

0,92 / 50,0

1,52 / 50,0

0,07 / 45,0

0,002 / 45,0

0,29 / 40,0

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  roku 2012  Gmina Sobienie-Jeziory nie osiągnęło wymaganego  poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Sobienie-Jeziory do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 15.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 187
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski