Komunikaty

13.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Grudusk

Gmina Grudusk jest gminą wiejską, położoną w powiecie ciechanowskim, zamieszkałą przez 3708 mieszkańców.

 

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Grudusk:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są z częstotliwością raz na dwa tygodnie;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są zczęstotliwością raz na dwa tygodnie
 • na terenie Gminy Grudusk funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzony przez firmę zewnętrzną

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Grudusk sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Grudusk
 • w latach 2015-2018 Gmina Grudusk osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,02/16,00

21,41/18,00

19,22/20,00

25,30/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/40,00

100/42,00

100,00/45,00

100/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

3,57/50,00

0/45,00

1,50/45,00

2,19/40,00

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Grudusk nie osiągnęła wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • nałożono karę pieniężną za nieosiągnięcie przez Gminę Grudusk wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;

 

W latach 2015 – 2019 na Gminę Grudusk MWIOŚ nałożył następujące kary pieniężne:

 • w wysokości 1 795 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2014 r.
 • w wysokości 1 353 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2015 r.
 • w wysokości 296 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2017 r.
 • w wysokości  2 061 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2018 r.

Opcje strony

do góry