Komunikaty

12.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Mieście i Gminie Radzymin

Miasto i Gmina Radzymin jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie wołomińskim, zamieszkałą przez 26 463 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Radzymin:

  • nieruchomości zamieszkałe;

zabudowa jednorodzinna:

- odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie,

- odpady komunalne zbierane selektywnie – raz w miesiącu,

- odpady biodegradowalne – 2 raz w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe: meble, odpady elektryczne i elektroniczne – 2 raz w roku

zabudowa wielolokalowa do sześciu lokali:

- odpady komunalne zmieszane – 1 raz w tygodniu,

- odpady komunalne zbierane selektywnie – raz w miesiącu,

- odpady biodegradowalne – 2 razy w miesiącu,

- odpady wielkogabarytowe: meble, odpady elektryczne i elektroniczne – 2 raz w roku

zabudowa wielolokalowa powyżej sześciu lokali:

- odpady komunalne zmieszane – 2 raz w tygodniu,

- odpady komunalne zbierane selektywnie – co 2 tygodnie lub na zgłoszenie,

- odpady biodegradowalne – co 2 tygodnie lub na zgłoszenie,

- odpady wielkogabarytowe: meble, odpady elektryczne i elektroniczne – 2 raz w roku.

  • nieruchomości wytwarzający odpady komunalne nieregularnie – sezonowo:

- odpady komunalne zmieszane i odpady biodegradowalne – minimum raz w miesiącu i na zgłoszenie telefoniczne, poprzez wyznaczone Punkty Gromadzenia Odpadów,

- odpady komunalne zbierane selektywnie – minimum raz w miesiącu i na zgłoszenie telefoniczne, poprzez wyznaczone Punkty Gromadzenia Odpadów,

- odpady wielkogabarytowe: meble, odpady elektryczne i elektroniczne – 2 raz w roku i na zgłoszenie telefoniczne.

  • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
  • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2014-2018 i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;
  • W latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

50,0 / 10,0

29,90 / 12,0

38,76 / 14,0

47,6 / 16,0

49,05 / 18,0

64,94 / 20,0

53,82 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

95,0 / 30,0

90,33 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

100,0 / 42,0

74,615 / 45,0

82,81 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

34,30/ 75, 0

22,10 / 50,0*

4,90 / 50,0

3,90 / 50,0

3,81 / 45,0

0,113 / 45,0

2,29 / 40,0

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nie została sporządzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2012 -2013 r.
  • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

  • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Miasto i Gminę Radzymin do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 12.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 188
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski