Komunikaty

07.11.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Joniec

Gmina Joniec jest gminą wiejską położoną w powiecie płońskim, zamieszkałą przez 2640 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Joniec:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Joniec.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2014 – 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie; za rok 2012 została nałożona kara za nieterminowe złożenie sprawozdania do Marszałka Województwa Mazowieckiego, która została umorzona
 • na jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Joniec Wójt Gminy Joniec w 2014 r. nałożył karę pieniężną za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina Joniec terminowo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jońcu;
 • w latach 2015-2018 Gmina Joniec osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

37,66/16,00

19,69/18,00

23,40/20,00

26,98/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/40,00

100,00/42,00

100,00/45,00

100,00/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

33,58/45,00

6,582/40,00

 

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Joniec nie osiągnęła wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wskazano trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • nałożono karę pieniężną za nieosiągnięcie przez Gminę Joniec wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Joniec do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonego naruszenia.

 

W latach 2013 – 2019 na Gminę Joniec MWIOŚ nałożył dwie kary pieniężne:

 • w wysokości 1 600 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania do Marszałka Województwa Mazowieckiego za 2012 r.
 • w wysokości 1 077 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2018 r.

 

 

Data publikacji : 07.11.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 375
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski