Komunikaty

31.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Kołbiel

Gmina Kołbiel jest gminą wiejską położoną w powiecie otwockim, zamieszkałą przez 8184 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kołbiel:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz domki letniskowe;
 • zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne pozostałe po segregacji od właścicieli nieruchomości odbierane są raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej oraz raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe);
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej oraz raz na 4 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe);
 • odpady ulegające biodegradacji od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbierane są co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (domki letniskowe);
 • odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony, przeterminowane leki odbierane są dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym zarówno z zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Gminę.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018. Analizy od roku 2015 zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołbiel w terminie ustawowym;
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

48,04 / 12,0

60,92 / 14,0

66,86 / 16,0

49,03 / 18,0

38,95 / 20,0

31,35 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

- / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

100,0 / 42,0

100,0 / 45,0

- / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

3,09 / 50,0

6,0 / 50,0

1,03 / 50,0

0,61 / 50,0

0,32 / 45,0

0 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nieprowadzenie postępowań w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na podmioty na podstawie art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w latach 2015, 2018 i 2019;
 • Nieprzekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
  o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2016-2017.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do:
  • sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2016 – 2017;
 • wydano wystąpienie zobowiązujące do:
  • przeprowadzenia postępowania w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na podmioty na podstawie art. 9x ustawy o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach w latach 2015, 2018, 2019;
Data publikacji : 31.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 332
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski