Komunikaty

29.10.2019

Zakończyła się kontrola w gminie Głowaczów

Gmina Głowaczów jest gminą wiejską położoną w powiecie kozienickim, zamieszkałą przez   7 241 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Głowaczów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są        1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Głowaczów.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie,
 • Gmina Głowaczów terminowo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2015-2018 , które zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głowaczowie. Natomiast Gmina Głowaczów nie sporządziła analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2014,
 • w latach 2015-2018 Gmina Głowaczów osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

24,30/16,00

20,59/18,00

28,80/20,00

41,20/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/40,00

99,5/42,00

nie ustalono/45,00

nie ustalono/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

56,34/45,00

35,85/40,00

 

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Głowaczów nie osiągnęła wymaganego w 2017 r. 45% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995;
 • Gmina Głowaczów nie prowadzi kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • nie są weryfikowane sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głowaczów;
 • Gmina Głowaczów nie sporządziła analizy gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2012 – 2014.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Głowaczów do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń;

 

 

W latach 2013 – 2019 na Gminę Głowaczów MWIOŚ nałożył jedną karę pieniężną:

 • w wysokości 4.671 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2017 r.
Data publikacji : 29.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 338
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski