Komunikaty

09.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w gminie Dzierzążnia

Gmina Dzierzążnia jest gminą wiejską położoną w powiecie płońskim, zamieszkałą przez 3695 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dzierzążnia:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są        1 raz w miesiącu;
 • Gmina Dzierzążnia w dniu 4 września 2015 r. podpisała porozumienie z Gminą Raciąż, w ramach którego mieszkańcy Gminy Dzierzążnia mogą korzystać z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonującego na terenie Gminy Raciąż w Koziebrodach. Faktycznie mieszkańcy gminy Dzierzążnia w latach 2015-2018 nie przekazali do ww. PSZOK-u żadnych odpadów.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Dzierzążnia sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  w gminie za lata 2013-2018. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dzierzążnia;
 • w latach 2015-2018 Gmina Dzierzążnia osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,3/16,00

15,25/18,00

20,84/20,00

24,08/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/40,00

100,00/42,00

100,00/45,00

100,00/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

34,55/45,00

17,78/40,00

 

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Dzierzążnia nie osiągnęła wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wskazano trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • projekt uchwały sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
  i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • nałożono karę pieniężną za nieosiągnięcie przez Gminę Dzierzążnia wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Dzierzążnia do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.

 

W latach 2014 – 2019 na Gminę Dzierzążnia MWIOŚ nałożył następujące kary pieniężne:

 • w wysokości 1 881 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2013 r.

 • w wysokości 3 028 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2014 r.

 • w wysokości 1 244 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2015 r.

 • w wysokości 1 046 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2016 r.

 • w wysokości 2 643 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2018 r.

Data publikacji : 09.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 431
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski