Komunikaty

07.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w gminie Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrołęckim i zamieszkałą przez 10660 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszewo-Borki.

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1 raz w miesiącu, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia, zużyte opony, baterie i akumulatory – co najmniej dwa razy w roku, odpady z remontów i odpady z pielęgnacji ogrodów – raz do roku;
 • na terenie gminy nie funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 • w latach 2013-2019 „Sprawozdania Wójta Gminy Olszewo-Borki z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostały złożone w ustawowym terminie;

 • Wójt Gminy Olszewo-Borki  zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie
   i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Olszewo-Borki;

 • w latach 2014-2018 nie zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszewo-Borki i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki,
 • w latach 2016-2018 Gmina Olszewo-Borki osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2017-2018 Gmina Olszewo-Borki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w latach 2016-2016 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie gminy Olszewo-Borki nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 • w latach 2015-2018 Gmina Olszewo-Borki osiągnęła wymaganepoziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

   

   

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

14,87/16,0

22,05/18,0

35,82/20,0

35,26/30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/40,0

-*/42,0

100/45,0

100/50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,0/50,0

0,0/45,0

0,31/45,0

0,0/40,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. w wysokości 10% oraz za 2015 r. w wysokości 16%,
 • nieprawidłowo sporządzone sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.
 • nie udostępniono informacji o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez  podmioty odbierające odpady komunalne i gminę za lata 2013-2014,
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g. oraz nie prowadzono kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nie sporządzono analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2017,
 • nie dostosowano się w ustawowym terminie do rozporządzenia Ministra Środowiska
  z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w zakresie wprowadzenia odpowiedniej kolorystyki
  i oznaczenia worków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Olszewo-Borki do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

Data publikacji : 07.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 395
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski