Komunikaty

04.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w gminie Szelków

Gmina Szelków jest gminą wiejską położoną w powiecie makowskim, zamieszkałą   przez
3663 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Szelków:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1  raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1 raz w miesiącu, natomiast szkło odbierane jest 1 raz na dwa miesiące,
 • odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opony odbierane są 2 razy w roku,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 • w latach 2013-2019 „Sprawozdania Wójta Gminy Szelków z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostały złożone w ustawowym terminie,

 • w latach 2015, 2016, 2019 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Szelków i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szelków,
 • w latach 2013-2018 Gmina Szelków osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w latach 2012-2015, 2017-2018 Gmina Szelków osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w roku  2012 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie Gminy Szelków nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

 • w latach 2012-2018 Gmina Szelków osiągnęła wymaganepoziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

   

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

6,5/10,0

19,77/12,0

21,8/14,0

34,98/16,0

25,86/18,0

24,34/20,0

40,26/30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

74,6/38,0

100/40,0

20,09/42,0

136,22/45,0

83,23/50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. /dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

3,3/75,0

0,0/50,0**

0,0/50,0

10,88/50,0

0,0/45,0

1,93/45,0

0,9/40,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca 

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  roku 2012  Gmina Szelków nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w roku 2016 Gmina Szelków nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • faktycznie funkcjonującysystemselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szelków jest niezgodny z  podjętymi uchwałami,
  w szczególności w zakresie:

  — częstotliwości odbierania odpadów szkła od właścicieli nieruchomości,

  — zapewnienia  odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych dwa razy w roku
  w systemie  „u źródła”,

 • w podjętych uchwałach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
  w gminie oraz  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są spójne zapisy dotyczące  zasad postępowania z selektywnie  zbieranymi odpadami  komunalnymi ulegającymi biodegradacji oraz przeterminowanymi lekami,

 • nie zostały udostępnione na stronie internetowej urzędu gminy wymagane informacje o:

— osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które działają na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości,
w danym roku kalendarzowym,   wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

— osiągniętych faktycznie przez Gminę Szelków poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

— wszystkich miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Szelków  zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

 • nie zostały sporządzone analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za l. 2012, 2013, 2016, 2017,

 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,w szczególności:

— nie są weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne
o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,

—nie są weryfikowane  sprawozdania  podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości oraz  prowadzących PSZOK, w szczególności w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na podstawie dokumentów potwierdzających dalszy sposób zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Szelków potwierdzających osiągnięcie tych poziomów, 

— nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Szelków do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

 

Data publikacji : 04.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 357
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski