Komunikaty

03.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w gminie Wierzbica

Gmina Wierzbica jest gminą wiejską położoną w powiecie radomskim, zamieszkałą przez   9 772 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wierzbica:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są        1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie,
 • Gmina Wierzbica terminowo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy,
 • w latach 2015-2018 Gmina Wierzbica osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

18,84/16,00

22,19/18,00

22,09/20,00

24,29/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/40,00

97,79/42,00

100,00/45,00

3,55/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

55,27/45,00

32,55/40,00

 

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Wierzbica nie osiągnęła wymaganego w 2018 r. 30% poziomu recyklingu
  i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • Gmina Wierzbica nie osiągnęła wymaganego w 2018 r. 50% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • projekt uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w  zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został  uzgodniony z PPIS;
 • nie są weryfikowane sprawozdania składane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wierzbica;
 • Gmina Wierzbica nie podjęła działań w celu wymierzenia kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła podmiotom odbierającym odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie przez Gminę Wierzbica  wymaganego  w 2018 r. 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wymaganego w 2018 r. 50% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Wierzbica do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń;
 • skierowano wystąpienie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Wierzbica do wszczęcia, wobec podmiotów odbierających odpady komunalne, postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych.

 

W latach 2013 – 2019 na Gminę Wierzbica MWIOŚ nałożył dwie kary pieniężne:

 • w wysokości 719 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2013 r.

 •  w wysokości 3.196 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w 2017 r.

Data publikacji : 03.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 423
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski