Komunikaty

01.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Małkinia Górna

Gmina Małkinia Górna jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrowskim i zamieszkałą przez 11812 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Małkinia Górna.

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są co najmniej raz na dwa tygodnie z terenu zabudowy jednorodzinnej i co najmniej raz na tydzień z zabudowy wielorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie (papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji) odbierane są co najmniej raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej i co najmniej raz na 2 tygodnie z zabudowy wielorodzinnej;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 • w latach 2014-2019 „Sprawozdania Wójta Gminy Małkinia Górna z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostały złożone w ustawowym terminie; w 2013 r. „Sprawozdanie Wójta Gminy Małkinia Górna z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostało złożone po ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Małkinia Górna w trybie przetargów nieograniczonych oraz zamówień
  z wolnej ręki,  zawarł umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Małkinia Górna;
 • w latach 2013-2018 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Małkinia Górna i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszewo-Borki,
 • w latach 2015-2018 Gmina Małkinia Górna osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

34,14/16,0

22,21/18,0

28,28/20,0

32,57/30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/40,0

100/42,0

100/45,0

100/50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

13,20/50,0

21,20/45,0

0,35/45,0

0,0/40,0

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nieterminowo przedłożono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie za 2012 r.
 • nieprawidłowo sporządzone sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r.
 • nie udostępniono informacji o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez  podmioty odbierające odpady komunalne 2013-2018,
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne
  o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Małkinia Górna do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń,

 

Decyzją z dnia 12.11.2013 r. MWIOŚ nałożył na Gminę Małkinia Górna karę pieniężną za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania Wójta Gminy Małkinia Górna z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. w wysokości  4 100 zł. Na wniosek Gminy kara pieniężna została zawieszona do dnia 31.03.2014 r., a następnie umorzona decyzją z dnia 22.05.2014 r.

Data publikacji : 01.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 126
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski