Komunikaty

30.09.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Mieście Maków Mazowiecki

Gmina Maków Mazowiecki jest gminą miejska, położoną w powiecie makowskim, zamieszkałą   przez  9581 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Maków Mazowiecki:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi odbierane są  1 raz na dwa tygodnie, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – 2 razy w tygodniu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych, szkła z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi odbierane są  1 raz na dwa tygodnie, natomiast z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi – 2 razy w tygodniu,
 • odpady zielone ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do listopada
  z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi odbierane są 1  raz
  w tygodniu,
 • odpady wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  odbierane są 2 razy w roku,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 • w latach 2013-2019 „Sprawozdania Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone
   w ustawowym terminie,
 • w latach 2016-2019 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Maków Mazowiecki  i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Maków Mazowiecki,
 • w latach 2012-2015, 2017-2018 Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w latach 2012-2015, 2017-2018 Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w roku  2012 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie Miasta Maków Mazowiecki  nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • w latach 2012-2018 Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca 

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  roku 2016  Miasto Maków Mazowiecki nie osiągnęło wymaganego  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w roku 2016 Miasto Maków Mazowiecki nie osiągnęło wymaganego  poziomu poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • uchwalony  system selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie są zgodne  z przepisami regulującymi selektywne zbieranie odpadów komunalnych w zakresie:

— selektywnego zbierania i odbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

— przyjmowania  przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 • w podjętych uchwałach w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku w gminie oraz  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są spójne zapisy dotyczące  rodzajów odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz przyjmowanych przez  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • nie zostały sporządzone analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za l. 2012-2014,
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,  w szczególności:

— nie są weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne
o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,

—nie są weryfikowane  sprawozdania  podmiotów od w szczególności w zakresie osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na podstawie dokumentów potwierdzających dalszy sposób zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Maków Mazowiecki potwierdzających osiągnięcie tych poziomów, 

— nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Miasto Maków Mazowiecki do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 30.09.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 149
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski