Komunikaty

19.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 19.09.2019 r. w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z wystąpieniem awarii na instalacji (rurociągach) doprowadzających ścieki do oczyszczalni „Czajka”

18 września 2019 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony środowiska złożył do Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przez osoby odpowiedzialne w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., przestępstwa przeciwko środowisku wyczerpującego znamiona czynu zabronionego określonego w art. 182 §1 i §2 Kodeksu karnego, polegającego na zanieczyszczeniu wód rzeki Wisły poprzez wprowadzenie bez pozwolenia wodnoprawnego nieoczyszczonych ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków bytowych, przemysłowych oraz wód opadowych) z terenu lewobrzeżnej Warszawy przelewem burzowym kanalizacji ogólnospławnej lewobrzeżnej Warszawy w rejonie ul. Farysa l (teren objęty ochroną Natura 2000) w takiej ilości i postaci, że mogło to spowodować istotne obniżenie jakości wody i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Data publikacji : 19.09.2019

Data modyfikacji : 20.09.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 387
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski