Komunikaty

13.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 13.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

WIOŚ w Warszawie w dniu 13 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że:

 • od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 24.00 w dniu 12 września 2019 r. kolektorem przy ul. Farysa odprowadzono łącznie 3 461 370 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych) bezpośrednio do rzeki Wisły;
 • od godziny 5.50 w dniu 9 września 2019 r. (od czasu uruchomienia awaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni ,,Czajka”) do godz. 23.00 w dniu 11 września 2019 r. ww. awaryjnym przesyłem odprowadzono do oczyszczalni ,,Czajka” łącznie 122 223 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych).

Od godz. 23.00 w dniu 11 września 2019 r. do ok. godz. 9.00 w dniu 13 września 2019 r. nieoczyszczone ścieki komunalne w całości trafiały bezpośrednio do rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie.

W dniu 13 września 2019 r. ok. godz. 9.00 wznowiono częściowe odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków komunalnych awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka”. Od godz. 9.00 do godz. 12.00 w dniu 13 września 2019 r. do oczyszczalni ścieków ,,Czajka” awaryjnym przesyłem dopłynęło 8 242 m3.

W dniu 13 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie, w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • od dnia 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na 3 kraty w celu usuwania zanieczyszczeń stałych, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wód rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1;
 • trwa ozonowanie, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków. W dniu 7 września 2019 r. od godzin południowych uruchomione zostało dodatkowe 6 urządzenie do ozonowania. Od dnia 7 września 2019 r. pracuje 6 urządzeń do ozonowania ścieków;
 • na godzinę 9.10 w dniu 13 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi (pogoda bezdeszczowa);
 • na godzinę 9.10 w dniu 13 września 2019 r. nieoczyszczone ścieki komunalne częściowo odprowadzane są awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka”. Trwa montaż dodatkowych pomp do systemu przesyłowego ścieków.

Przedstawiciele MWIOŚ wzięli udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 13 września 2019 r.

WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką, Policją Rzeczną oraz PGW Wody Polskie.

W dniu 12 września 2019 r. w ramach wspólnych działań inspektorzy WIOŚ w Warszawie wraz z pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonali oględzin rzeki Wisły, w celu weryfikacji występowania zastoisk, piany i innych niekorzystnych zjawisk w środowisku rzeki Wisły, których przyczyną jest zrzut nieoczyszczonych ścieków komunalnych kolektorem na wysokości ul. Farysa 1w Warszawie:

 • od miejscowości Smoszewo do mostu im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie;

w wyniku przeprowadzonych czynności zidentyfikowano miejsca zastoisk oraz miejsca pojawienia się piany na rzece Wiśle w nw. punktach:

 • na wysokości m. Smoszewo (na odcinku od 564 km do 559 km rzeki Wisły - prawy brzeg) - widoczna piana;
 • na wysokości m. Zakroczym (557 km rzeki Wisły - prawy brzeg) - widoczna piana;
 • na wysokości m. Nowy Dwór Mazowiecki (na odcinku od 549 km do 548 km rzeki Wisły - prawy brzeg) - widoczna piana;
 • na wysokości Warszawy (526 km rzeki Wisły - lewy brzeg) - widoczna piana, uciążliwość zapachowa;

 

 • od 607 km w miejscowości Kępa Polska do 587 km w miejscowości Wyszogród;

w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w nw. odcinkach rzeki Wisły zaobserwowano:

 • od 607 do 605 km widoczna rozmyta biała piana;
 • na wysokości 605 km zaobserwowano większe skupiska piany;
 • od 604 km ilość piany zmniejszyła się, a w 601 km gromadzi się blisko lądu;
 • od 600 km do 598 km śladowe ilości piany;
 • od 598 km do 597 km piana rozmyta po całej szerokości rzeki, gromadząca się w większe skupiska;
 • na wysokości 596 km piana nie występuje;
 • od 596 km widoczne duże skupiska brązowej piany płynącej;
 • od 589 km śladowe ilości białej piany;
 • w porcie w Wyszogrodzie nagromadzony brązowy kożuch.

Równocześnie oględzin dokonywali przedstawiciele MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

W dniu 13 września 2019 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku od godziny 9.00 dokonali kolejnych oględzin rzeki Wisły z brzegu.

W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w nw. punktach wykazano:

 • w Płocku na wysokości mola oraz ul. Grabówka zaobserwowano gromadzenie zielonej zawiesiny na powierzchni wody, woda w rzece brudna oraz mętna.
 • w Brwilnie oraz Duninowie  – woda bez zanieczyszczeń, brak piany.

WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 13 września 2019 r., w nawiązaniu do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r., przekazał ww. informacje o zastoiskach ścieków oraz miejscach pojawienia się piany na rzece Wiśle do MPWiK w Warszawie S.A., do podjęcia, w ramach realizacji obowiązku nałożonego ww. decyzją, działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu wprowadzanych w wyniku awarii do rzeki Wisły nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy. Kopią ww. pisma zwrócono się do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o bieżące przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastoiskach do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wraz z własnymi rekomendacjami - jako zarządcy wody rzeki Wisły, dotyczącymi konieczności i sposobu ich usuwania.

W dniu 13 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że:

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,
 • 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 13,0 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,63 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,98 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 1,23 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 0,064 mg/l powyżej zrzutu do 2,7 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,2 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 2,84 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 2,37 mg/l poniżej zrzutu,
 • 11 września 2019 r. z <0,078  mg/l powyżej zrzutu do 2,3 mg/l poniżej zrzutu,
 • 12 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,02 mg/l poniżej zrzutu.

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 0,90 mg/l powyżej zrzutu do 8,07 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 1,31 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 1,42 mg/l powyżej zrzutu do 6,44 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 1,57 mg/l powyżej zrzutu do 6,96 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 1,33 mg/l powyżej zrzutu do 28,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z 1,34 mg/l powyżej zrzutu do 3,71 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 1,47 mg/l powyżej zrzutu do 5,12 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 1,5 mg/l powyżej zrzutu do 7,16 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 1,55 mg/l powyżej zrzutu do 5,29 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 3,03 mg/l powyżej zrzutu do 6,23  mg/l poniżej zrzutu,
 • 11 września 2019 r. z 1,89 mg/l powyżej zrzutu do 5,03  mg/l poniżej zrzutu.
 • 12 września 2019 r. z 1,84 mg/l powyżej zrzutu do 5,84 mg/l poniżej zrzutu.

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości fosforu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 0,115 mg/l powyżej zrzutu do 0,68 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 0,074 mg/l powyżej zrzutu do 1,440 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 0,058 mg/l powyżej zrzutu do 0,446 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 0,151 mg/l powyżej zrzutu do 0,528 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 0,073 mg/l powyżej zrzutu do 2,250 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z <0,040 mg/l powyżej zrzutu do 0,051 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 0,086 mg/l powyżej zrzutu do 0,474 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 0,095 mg/l powyżej zrzutu do 0,745 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 0,056 mg/l powyżej zrzutu do 0,300 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 0,051 mg/l powyżej zrzutu do 0,306 mg/l poniżej zrzutu,
 • 11 września 2019 r. z <0,040 mg/l powyżej zrzutu do 0,228 mg/l poniżej zrzutu,
 • 12 września 2019 r. z <0,040 mg/l powyżej zrzutu do 0,313 mg/l poniżej zrzutu.

 

 • jakość wody w zakresie zawartości ChZTCr w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, wykazuje następującą tendencję, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 25,6 mg/l powyżej zrzutu do 60,1 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 2 września 2019 r. z 29,3 mg/l powyżej zrzutu do 200,0 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 3 września 2019 r. z 15,1 mg/l powyżej zrzutu do 42,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 4 września 2019 r. z 32,7 mg/l powyżej zrzutu do 56,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie);
 • 5 września 2019 r. z 25,8 mg/l powyżej zrzutu do 184 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 6 września 2019 r. z 49,9 mg/l powyżej zrzutu do 50,2 mg/l poniżej zrzutu(brak wpływu);
 • 7 września 2019 r. z 27,6 mg/l powyżej zrzutu do 46,2 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 8 września 2019 r. z 29,1 mg/l powyżej zrzutu do 86,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 9 września 2019 r. z 23,6 mg/l powyżej zrzutu do 53,4 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 10 września 2019 r. z 26,6 mg/l powyżej zrzutu do 69,3 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 11 września 2019 r. z 23,4 mg/l powyżej zrzutu do 47,8 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 12 września 2019 r. z 27,3 mg/l powyżej zrzutu do 41,2 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie).

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 7,62 mg/l powyżej zrzutu do 17,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 8,76 mg/l powyżej zrzutu do 47,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 8,67 mg/l powyżej zrzutu do 17,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 11,4 mg/l powyżej zrzutu do 16,6 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 9,15 mg/l powyżej zrzutu do 49,9 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z 8,53 mg/l powyżej zrzutu do 13 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 5,73 mg/l powyżej zrzutu do 7,11 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 8,04 mg/l powyżej zrzutu do 16,8 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 8,30 mg/l powyżej zrzutu do 16,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 7,65 mg/l powyżej zrzutu do 13 mg/l poniżej zrzutu,
 • 11 września 2019 r. z 8,0 mg/l powyżej zrzutu do 14,6 mg/l poniżej zrzutu,
 • 12 września 2019 r. z 9,5 mg/l powyżej zrzutu do 16,5 mg/l poniżej zrzutu.

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 13 września 2019 r. stwierdzono:

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.

- 8,9 mg/l powyżej zrzutu (tło),

- 9,1 mg/l poniżej zrzutu;

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

- 1007 µS/cm powyżej zrzutu (tło),

- 1022 µS/cm poniżej zrzutu;

 

 • podwyższenie zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniach poprzednich, tj.  

- w dniu 1 września 4,6 mg/l,

- w dniu 2 września 5,7 mg/l,

- w dniu 3 września 5,9 mg/l,

- w dniu 4 września 7,2 mg/l,

- w dniu 5 września 5,1 mg/l,

- w dniu 6 września 7,9 mg/l,

- w dniu 7 września 8,1 mg/l,

- w dniu 8 września 6,4 mg/l,

- w dniu 9 września 8,3 mg/l,

- w dniu 10 września 8,4 mg/l,

- w dniu 11 września 8,8  mg/l,

- w dniu 12 września 9,0 mg/l,

- w dniu 13 września 9,1 mg/l.

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 13 września 2019 r.

 1. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.25

31.08.2019r. godz. 12.40

01.09.2019r. godz. 8.25

Zapach

nie określono

 

-

-

Z 4G

Z 5G

Z 5G

Barwa

nie określono

 

-

-

ciemnoszara

szara

szara

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

533

223

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

66,3

43,4

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

4,01

7,63

4,25

Chlorki

mg/l

1000

-

262

-

-

-

Siarczany

mg/l

500

-

91,2

-

-

-

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

-

0,117

-

-

-

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

0,135

0,397

0,139

0,143

<0,100

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

-

0,009

-

-

-

Cyjanki związane

mg/l

5

-

0,012

-

-

-

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

320

155

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

-

-

-

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

2,53

5,28

2,47

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

-

-

-

-

-

Detergenty anionowe

mg/l

5

4,7

5,5

2,6

7

3,1

Fluorki

mg/l

25

-

0,226

-

-

-

Trichlorometan

mg/l

2

-

0,00288

-

-

-

Aldryna

mg/l

0

-

<0,000002

-

-

-

Chrom (VI)

mg/l

0,1

-

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

-

0,060

 

 

 

BZT5

mg/l

25

277

363

310

340

170

Bor

mg/l

1

 

0,084

 

 

 

Cynk

mg/l

2

 

0,122

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

 

<0,001

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

 

0,032

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

 

<0,006

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

 

<0,020

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

 

0,63

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 11.30

03.09.2019r. godz. 9.20

04.09.2019r. godz. 8.55

05.09.2019r. godz. 8.45

06.09.2019r. godz. 9:30

Zapach

nie określono

 

Z 5G

Z 2G

Z 3G

 

 

Barwa

nie określono

 

szara

szara

szara

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

8,2

8,1

8,0

8,2

Temperatura

oC

35

23,2

20,7

21,2

22,0

21,9

ChZTCr

mg/l

125

550

476

392

507

641

Azot ogólny

mg/l

30

70,3

48,6

60,3

68,1

75,4

Azot amonowy

mg/l

10

49,1

32,9

45,9

51,8

56,3

Fosfor ogólny

mg/l

3

6,13

4,39

4,32

6,33

2,11

Chlorki

mg/l

1000

238

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

93,7

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

0,078

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

1,212

 

 

<0,100

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

<0,005

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

<0,005

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

446

396

206

276

300

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

39,2

12,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

3,38

1,88

2,11

2,20

3,50

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

154

 

 

 

130

Detergenty anionowe

mg/l

5

5,4

1,9

3,2

3,3

3,9

Fluorki

mg/l

25

0,143

 

 

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

<0,0005

 

 

 

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

 

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

<0,008

 

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

0,004

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

310

230

 

 

 

Bor

mg/l

1

<0,008

 

 

 

 

Cynk

mg/l

2

0,117

 

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

<0,001

 

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

0,036

 

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

0,011

 

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

<0,020

 

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

<0,032

 

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od 7 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 8.40

08.09.2019r. godz. 8.40

09.09.2019r. godz. 9.30

10.09.2019r. godz. 8.45

11.09.2019r. godz. 9.05

Zapach

nie określono

 

 

 

 

 

 

Barwa

nie określono

 

 

 

 

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

7,7

7,9

8,0

8,0

8,0

Temperatura

oC

35

20,1

19,8

21,4

19,4

21,3

ChZTCr

mg/l

125

358

451

384

352

467

Azot ogólny

mg/l

30

47,9

37,3

54,9

51,1

59,6

Azot amonowy

mg/l

10

35,5

22,5

42,1

37,0

44,2

Fosfor ogólny

mg/l

3

4,45

4,13

4,15

3,49

4,09

Chlorki

mg/l

1000

 

 

234

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

 

101

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

 

0,051

0,027

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

 

<0,100

<0,0100

<0,100

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

 

<0,005

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

 

<0,005

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

156

310

222

186

234

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

 

 

15,0

21,1

23,5

Detergenty niejonowe

mg/l

10

0,883

0,601

2,09

1,55

1,68

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

48

 

79,5

 

 

Detergenty anionowe

mg/l

5

 

 

2,6

 

 

Fluorki

mg/l

25

 

 

0,208

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

 

 

0,006

 

<0,0005

Aldryna

mg/l

0

 

 

<0,002

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

 

 

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

 

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

 

 

 

 

 

Rtęć

mg/l

0,06

 

 

0,0000175

0,002

<0,000015

Bor

mg/l

1

 

 

0,166

0,133

0,144

Cynk

mg/l

2

 

 

0,146

0,200

0,108

Kadm

mg/l

0,4

 

 

<0,0001

0,00014

0,00009

Miedź

mg/l

0,5

 

 

0,0516

0,0443

0,0411

Nikiel

mg/l

0,5

 

 

0,0051

0,00365

0,0032

Ołów

mg/l

0,5

 

 

0,0030

0,0032

0,0021

Żelazo ogólne

mg/l

10

 

 

0,987

0,969

0,712

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od  12 września 2019 r. do 13 września 2019r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 9.15

13.09.2019r. godz. 9.10

Zapach

nie określono

 

 

 

Barwa

nie określono

 

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

7,9

8,0

Temperatura

oC

35

21,9

21,0

ChZTCr

mg/l

125

505

 

Azot ogólny

mg/l

30

82,6

 

Azot amonowy

mg/l

10

47,2

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

4,97

 

Chlorki

mg/l

1000

255

 

Siarczany

mg/l

500

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

<0,005

 

Cyjanki związane

mg/l

5

<0,005

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

338

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

21,9

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

2,02

 

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

126

 

Detergenty anionowe

mg/l

5

0,194

 

Fluorki

mg/l

25

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

0,0005

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

 

 

BZT5

mg/l

25

 

 

Rtęć

mg/l

0,06

<0,0000150

 

Bor

mg/l

1

0,159

 

Cynk

mg/l

2

0,180

 

Kadm

mg/l

0,4

0,00013

 

Miedź

mg/l

0,5

0,0398

 

Nikiel

mg/l

0,5

0,0047

 

Ołów

mg/l

0,5

0,0032

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

1,22

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

 1. Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

26,2

25,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

1,31

0,90

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

0,08

0,17

0,115

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

43

31

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

7,87

7,62

Bor

mg/l

≤2

 

<0,08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,033

 

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

<1,0

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,015

 

 

 

Nikiel

µg/l

34

 

<6,0

 

 

 

Ołów

µg/l

14

 

<20,0

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,45

 

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

Od dnia 3 września 2019 r., ze względu na budowę mostu pontonowego, punkt pomiarowy powyżej zrzutu ścieków (tło) został przeniesiony z 50 m do 100 m powyżej wylotu na wysokości ul. Farysa.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 10.55

03.09.2019r. godz. 8.30

04.09.2019r. godz. 8.15

05.09.2019r. godz. 8.25

06.09.2019r. godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

7,5

7,6

8,1

7,8

Temperatura

oC

<24,0

25,2

21,2

21,7

21,7

22,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

29,3

15,1

32,7

25,8

49,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,31

1,42

1,57

1,33

1,34

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,074

0,058

0,151

0,073

<0,040

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

<0,002

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

31,0

70,0

31

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

6,2

8

8,7

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

1077

1103

1102

1212

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,76

8,67

11,4

9,15

8,53

Cynk

mg/l

≤1

 

 

 

 

0,00954

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

 

 

 

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

0,0160

Nikiel

µg/l

34

 

 

 

 

2,08

Ołów

µg/l

14

 

 

 

 

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

 

 

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

 

 

 

 

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

 

 

0,127

Tetrachlorometan

µg/l

12

 

 

 

 

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

 

 

 

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

 

 

 

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od 7 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 8.20

08.09.2019r. godz. 8.15

09.09.2019r. godz. 8.30

10.09.2019r. godz. 8.20

11.09.2019r. godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

7,8

7,9

7,8

8,0

8,2

Temperatura

oC

<24,0

20,2

20,7

20,3

18,9

20,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

27,6

29,1

23,6

26,6

23,4

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,47

1,5

1,55

3,03

1,89

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,064

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,086

0,095

0,056

0,051

<0,040

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,003

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

39

47

34

32

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

7,4

8,5

8,7

8,7

Przewodność

µS/cm

≤850

1127

1108

1131

1414

1365

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,73

8,04

8,30

7,65

8,00

Cynk

mg/l

≤1

0,0104

0,00400

0,00601

0,0531

<0,002

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

<0,045

0,122

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

0,00214

0,00225

0,0523

0,0052

0,0015

Nikiel

µg/l

34

1,64

1,70

2,14

2,66

1,74

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

<0,36

1,24

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

<0,015

<0,015

0,055

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,129

0,126

0,131

-

0,151

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

<0,50

-

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

3,64

3,22

1,26

-

3,83

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

<0,50

-

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – powyżej zrzutu (tło) – od 12 września 2019 r. (ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków - pobór brzegowy) do 13 września 2019r. („Gruba Kaśka” – pobór z nurtu)

Od dnia 13 września 2019 r., ze względu na prace związane z budową rurociągu awaryjnego, punkt pomiarowy na rzece Wiśle powyżej zrzutu ścieków (tło) został przeniesiony w okolice ujęcia wody „Gruba Kaśka” na wysokości ul. Brukselskiej 21 w Warszawie (pobór z nurtu rzeki Wisły).

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 8.30

13.09.2019r. godz. 7.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,1

8,2

Temperatura

oC

<24,0

21,1

19,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

27,3

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,84

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

<0,040

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

36,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,6

8,9

Przewodność

µS/cm

≤850

1084

1007

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,5

 

Cynk

mg/l

≤1

0,013

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

 

Miedź

mg/l

≤0,05

0,013

 

Nikiel

µg/l

34

2,03

 

Ołów

µg/l

14

<0,36

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

 

Rtęć

µg/l

0,07

<0,150

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,136

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

0,84

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

2. Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.45

 

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

 

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

 

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

 

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

139

60,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

16,6

8,07

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

1,21

1,64

0,68

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

78

48

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

36,1

17,4

Bor

mg/l

≤2

 

<0.08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,017

 

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

<1,0

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,012

 

 

 

Nikiel

µg/l

34

 

<6,0

 

 

 

Ołów

µg/l

14

 

<20,0

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,36

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy)  od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 12.00

 

500 m poniżej zrzutu

03.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

04.09.2019r. godz. 8.40

 

500 m poniżej zrzutu

05.09.2019r. godz. 9.05

 

500 m poniżej zrzutu

06.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

7,8

8

8,0

7,9

Temperatura

oC

<24,0

24,4

21,8

22,1

21,9

21,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

200,0

42,9

56,9

184

50,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

20,1

6,44

6,96

28,5

3,71

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

13

3,63

3,98

20,1

1,23

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

1,440

0,446

0,528

2,250

0,051

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

0,004

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

98

45

56

137

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

5,9

7,2

5,1

7,9

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

994

1133

1308

1209

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

47,5

17,5

16,6

49,9

13,0

Cynk

mg/l

≤1

 

 

 

 

0,00966

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

 

 

 

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

0,0127

Nikiel

µg/l

34

 

 

 

 

2,43

Ołów

µg/l

14

 

 

 

 

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

 

 

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

 

 

 

 

0,0312

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

 

 

0,130

Tetrachlorometan

µg/l

12

 

 

 

 

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

 

 

 

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

 

 

 

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

08.09.2019r. godz. 8.50

 

500 m poniżej zrzutu

09.09.2019r. godz.  9.00

 

500 m poniżej zrzutu

10.09.2019r. godz.  9.20

 

500 m poniżej zrzutu

11.09.2019r. godz.  9.40

 

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,1

8,0

7,9

7,9

7,9

Temperatura

oC

<24,0

20,9

20,4

20,4

20,0

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

46,2

86,9

53,4

69,3

47,8

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

5,12

7,16

5,29

6,23

5,03

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

2,7

3,20

2,84

2,37

2,3

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,474

0,745

0,300

0,306

0,228

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

0,005

0,006

0,003

0,003

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

42

75

56

50

50

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,1

6,4

8,3

8,4

8,8

Przewodność

µS/cm

≤850

1164

1113

1143

1415

1378

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,11

16,8

16,4

13

14,6

Cynk

mg/l

≤1

0,00979

0,0134

0,0176

0,0410

0,0025

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

<0,045

0,114

 

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

0,00215

0,00174

0,0294

0,00558

0,0027

Nikiel

µg/l

34

1,65

1,74

2,08

2,50

1,81

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

<0,36

1,26

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

0,0309

<0,015

<0,015

0,306

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,134

0,121

0,138

 

0,159

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

<0,50

 

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

4,75

5,78

<0,50

 

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

<0,50

 

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 12 września 2019 r. do 13 września 2019r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 9.45

 

500 m poniżej zrzutu

13.09.2019r. godz. 9.40

 

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

7,8

8,3

Temperatura

oC

<24,0

21,5

21,5

ChZTCr

mg/l

≤30,0

41,2

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

5,84

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

3,02

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,313

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

51,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,0

9,1

Przewodność

µS/cm

≤850

1098

1022

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

16,5

 

Cynk

mg/l

≤1

0,0151

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

 

Miedź

mg/l

≤0,05

0,0055

 

Nikiel

µg/l

34

2,39

 

Ołów

µg/l

14

<0,36

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

 

Rtęć

µg/l

0,07

<0,0150

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,142

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

0,94

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

3. Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

37,4

42,4

28,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,14

1,69

1,64

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,05

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,14

0,12

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

57,2

45

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

 

6,96

5,62

5,33

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.50

03.09.2019r.

godz. 9.05

04.09.2019r.

godz. 8.45

05.09.2019r.

godz. 9.00

06.09.2019r. godz. 8.50

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

8,2

8,3

8,3

Temperatura

oC

<24,0

24,4

22,4

21,0

20,6

20,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,8

26,4

46,8

34,8

36,3

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,58

1,60

1,62

 

1,51

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

0,11

0,066

0,095

0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,130

0,130

0,140

0,160

0,130

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

29,0

29,0

35,0

33,0

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

7,1

8,6

9,1

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

937

1046

1094

1106

1192

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,28

5,6

5,4

5,48

5,63

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r. do 11 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 7.26

08.09.2019r. godz. 7.35

09.09.2019r. godz. 6.30

10.09.2019r. godz. 10.00

11.09.2019r. godz. 9.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,2

8,0

8,4

8,5

Temperatura

oC

<24,0

19,8

20,0

20,2

18,9

18,9

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,8

32,5

23,6

29,1

33,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,57

1,55

1,55

1,94

1,91

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

<0,050

<0,0075

0,056

0,052

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,110

0,110

0,056

0,130

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

-

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

36

45

34

38

37

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,8

8,5

7,8

9,9

10,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1201

1115

1122

1338

1463

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,85

5,58

 

5,86

6,94

Cynk

mg/l

≤1

 

0,00911

 

0,00318

0,00422

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

-

<0,045

-

<0,045

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,00224

 

<0,00185

0,00213

Nikiel

µg/l

34

 

1,66

 

1,83

1,87

Ołów

µg/l

14

 

<0,36

 

<0,36

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

<0,008

 

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

 

<0,015

 

-

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

0,19

 

 

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

 

<0,50

 

<0,50

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

<0,50

 

0,67

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

<0,50

 

<0,50

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 12 września 2019 r. do 13 września 2019r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 9.05

13.09.2019r. godz. 9.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,5

8,5

Temperatura

oC

<24,0

19,0

19,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,2

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,82

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,061

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,150

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

43,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

11,00

10,8

Przewodność

µS/cm

≤850

1226

1127

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

6,79

 

Cynk

mg/l

≤1

0,0107

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

 

Miedź

mg/l

≤0,05

0,0052

 

Nikiel

µg/l

34

2,16

 

Ołów

µg/l

14

<0,36

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

 

Rtęć

µg/l

0,07

<0,0150

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

<0,50

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

4. Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

23,2

28,5

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

1,03

0,83

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,078

0,123

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

20

26,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

9,28

8,28

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.15

03.09.2019r. godz. 6.15

04.09.2019r. godz. 6.10

05.09.2019r. godz. 7.50

06.09.2019r. godz. 6.25

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

7,5

8,1

7,9

8,0

Temperatura

oC

<24,0

22,5

18,7

18,4

19,4

19,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,5

26,9

28,8

31,5

43,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,62

1,41

1,44

1,56

1,85

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,145

0,152

0,128

0,138

0,17

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

26,0

26,0

28,0

32,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,4

9,5

7,9

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

827

854

896

905

920

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,16

10,8

10,1

9,41

9,06

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 5.40

08.09.2019r. godz. 5.20

09.09.2019r. godz. 7.15

10.09.2019r. godz. 6.45

11.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,3

8,3

7,8

7,8

8,3

Temperatura

oC

<24,0

18,3

17,2

19,4

19,7

17,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

34,5

33,6

 

32,9

25,3

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,65

1,81

 

1,78

2,21

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,105

<0,078

 

<0,050

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,16

0,125

 

0,16

0,13

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

36

34

 

36

24

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,0

8,1

8,4

8,2

9,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1089

1056

907

1023

1150

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,71

12,1

 

6,68

6,4

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od 12 września 2019 r. do 13 września 2019r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 5.50

13.09.2019r. godz. 6.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

Temperatura

oC

<24,0

17,0

18,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

25,7

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,05

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,13

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,6

9,2

Przewodność

µS/cm

≤850

1179

959

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,05

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

5. Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

31,6

31,5

27,8

28,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

0,97

0,86

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

0,15

0,051

0,115

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

21,0

22,0

22,0

22,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

7,57

8,96

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 2 września 2019 r. do dnia 6 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 7.40

03.09.2019r. godz. 5.30

04.09.2019r. godz. 5.15

05.09.2019r. godz. 7.05

06.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

6,9

7,9

8,2

8,2

Temperatura

oC

<24,0

22,6

20,4

19,1

19,5

19,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

31,8

31

29

32,5

38,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,52

1,43

1,29

1,54

1,62

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,143

0,166

0,098

0,091

0,13

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

24,0

16,0

31,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

7,1

9,4

10,3

8,6

Przewodność

µS/cm

≤850

775

840

903

865

932

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,53

9,03

8,94

10,2

6,55

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 6.30

08.09.2019r. godz. 6.10

09.09.2019r. godz. 9.00

10.09.2019r. godz. 8.10

11.09.2019r. godz. 7.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,2

8,1

8,0

8,1

Temperatura

oC

<24,0

17,2

18,0

19,6

19,8

17,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

40,5

32,7

 

31,6

29,4

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,5

1,47

 

1,48

1,4

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,07

<0,078

 

<0,050

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,15

0,116

 

0,14

0,13

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

33

32

 

30

24

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

12,4

10,6

8,2

8,5

10,4

Przewodność

µS/cm

≤850

994

1042

971

1064

1009

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,11

9,43

 

7,63

5,91

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od  dnia 12 września 2019 r. do  dnia 13 września 2019r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

12.09.2019r. godz. 6.40

13.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,1

8,2

Temperatura

oC

<24,0

18,5

18,1

ChZTCr

mg/l

≤30,0

22,1

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,41

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,11

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

27,0

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

13,1

10,8

Przewodność

µS/cm

≤850

1163

1140

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

6,47

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 13 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.


W dniu 13 września 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, odbył się wspólny pobór próbek wody z rzeki Wisły przez CLB oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na terenie m.st. Warszawy.

W dniu 8 września 2019 r. dokonano dodatkowych jednorazowych poborów wody w zakresie monitoringu badawczego w m. Nowy Dwór Mazowiecki:

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

Woda z rzeki Wisły (pobór z mostu)

Woda z rzeki Narew (pobór z mostu)

pH

 

7,5 - 8,4

7,9

7,8

Temperatura

oC

<24,0

20,2

19,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

41,2

27,7

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,82

1,3

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,05

0,15

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,20

0,22

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

38

11

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

<0,002

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

6,3

Przewodność

µS/cm

≤850

1047

514

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

6,11

8,92

Cynk

mg/l

≤1

0,0758

0,00779

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

0,0886

Miedź

mg/l

≤0,05

0,0199

0,00231

Nikiel

µg/l

34

<1,0

1,76

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

0,0737

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,18

0,21

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

<0,50

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Pobory w zakresie monitoringu badawczego w m. Nowy Dwór Mazowiecki są kontynuowane od dnia 11 września 2019 r.

 • Woda z rzeki Wisły – m. Nowy Dwór Mazowiecki (pobór z mostu) od dnia 11 września  2019 r. do dnia 13 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

11.09.2019r. godz. 10.10

12.09.2019r. godz. 9.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,3

8,4

Temperatura

oC

<24,0

18,8

19,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,7

25,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

2,08

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,088

0,14

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,15

0,14

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

37

41,0

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,6

10,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1292

1184

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

6,41

6,72

Cynk

mg/l

≤1

0,0044

0,0153

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

<0,001

0,00433

Nikiel

µg/l

34

<1,0

1,06

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,036

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

<0,50

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 • Woda z rzeki Narew  – m. Nowy Dwór Mazowiecki (pobór z mostu) od dnia 11 września  2019 r. do dnia 13 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

11.09.2019r. godz. 9.45

12.09.2019r. godz. 9.50

pH

 

7,5 - 8,4

7,9

7,8

Temperatura

oC

<24,0

18,5

18,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

25,5

23,8

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,75

1,52

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,18

0,17

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,19

0,19

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

10

10,0

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,9

Przewodność

µS/cm

≤850

621

524

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,53

8,18

Cynk

mg/l

≤1

<0,0044

0,0153

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

<0,001

0,0053

Nikiel

µg/l

34

<1,0

1,06

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

Tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

<0,50

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ek45ologiczny dobry) jakości wód

Data publikacji : 13.09.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 110
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski