Komunikaty

11.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 11.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

WIOŚ w Warszawie w dniu 11 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że:

 • od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 24.00 w dniu 10 września 2019 r. kolektorem przy ul. Farysa odprowadzono łącznie 3 079 530 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych) bezpośrednio do rzeki Wisły;
 • od godziny 5.50 w dniu 9 września 2019 r. (od czasu uruchomienia awaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni ,,Czajka”) do godz. 24.00 w dniu 10 września 2019 r. ww. awaryjnym przesyłem odprowadzono do oczyszczalni ,,Czajka” łącznie 89 783 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych).

W dniu 10 września 2019 r. awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka” odprowadzono 50 993 m3, co stanowi ok. 23 % ogólnej ilości ścieków dopływających do kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie (219 025 m3).

W dniu 11 września 2019 r. część nieoczyszczonych ścieków komunalnych nadal trafia bezpośrednio do rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie.

W dniu 11 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie, w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • od dnia 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na 3 kraty w celu usuwania zanieczyszczeń stałych, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wód rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1;
 • trwa ozonowanie, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków. W dniu 7 września 2019 r. od godzin południowych uruchomione zostało dodatkowe 6 urządzenie do ozonowania. Od dnia 7 września 2019 r. pracuje 6 urządzeń do ozonowania ścieków;
 • na godzinę 8.30 w dniu 11 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi;
 • na godzinę 8.30 w dniu 11 września 2019 r. z zainstalowanych 11 pomp spalinowych przepompowujących ścieki surowe z kolektora na wysokości wylotu ul. Farysa do zrealizowanego zastępczego przesyłu ścieków, pracowało 9 pomp. Część ścieków nieoczyszczonych nadal trafia bezpośrednio do rzeki Wisły.

Przedstawiciele MWIOŚ wzięli udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 11 września 2019 r.

WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką, Policją Rzeczną oraz PGW Wody Polskie.

Do WIOŚ w Warszawie w dniu 11 września 2019 r. wpłynęła informacja od PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż z racji poprawy warunków hydro-meteorologicznych (zwiększenie przepływu i wzrost stanu wody na Wiśle Środkowej, zwiększenie siły wiatru i falowania wody, spadek temperatury powietrza, opady deszczu) w dniu 10.09.2019 r. na odcinku od Mostu Północnego do Płocka,  podczas przeprowadzonych wizji terenowych nie zaobserwowano zastoisk i występowania piany. Przy Stopniu Wodnym we Włocławku km 679+400 również nie zaobserwowano zanieczyszczeń oraz piany, a także nie występuje nieprzyjemny zapach. Zaobserwowane w dniu 9.09.2019 r. zastoiska w okolicy Kępy Polskiej w km 607+500 oraz w km 608+500 uległy rozmyciu.

W dniu 11 września 2019 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku od godziny 9.00 dokonali oględzin rzeki Wisły z brzegu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc podatnych na tworzenie się zastoisk (tj. Wyszogród, Kępa Polska, Kępa Polska - Czerwonka).

W badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w nw. punktach zaobserwowano:

 • Kępa Polska – Czerwonka: na całej szerokości rzeki widoczna piana o kolorze biało - brązowym, woda lekko mętna;
 • Rakowo: widoczna piana o kolorze białym, płynąca w ilości mniejszej niż w Kępie Polskiej - Czerwonka, woda lekko mętna;
 • Wyszogród (koło mostu i na wysokości przystani): widoczny brązowy „kożuch” oraz piana, woda brudna. Zanieczyszczenie płynie całym nurtem.

W Płocku na wysokości mola, ul. Grabówka i ul. Gmury na rzece nie zaobserwowano oznak zanieczyszczenia.                   

WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 11 września 2019 r., w nawiązaniu do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r., przekazał ww. informacje do MPWiK w Warszawie S.A., do podjęcia, w ramach realizacji obowiązku nałożonego ww. decyzją, działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu wprowadzanych w wyniku awarii do rzeki Wisły nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy. Kopią ww. pisma zwrócono się do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o bieżące przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastoiskach do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wraz z własnymi rekomendacjami - jako zarządcy wody rzeki Wisły, dotyczącymi konieczności i sposobu ich usuwania.

W dniu 11 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że:

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,
 • 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 13,0 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,63 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,98 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 1,23 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 0,064 mg/l powyżej zrzutu do 2,7 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,2 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 2,84 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 2,37 mg/l poniżej zrzutu.

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 0,90 mg/l powyżej zrzutu do 8,07 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 1,31 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 1,42 mg/l powyżej zrzutu do 6,44 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 1,57 mg/l powyżej zrzutu do 6,96 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 1,33 mg/l powyżej zrzutu do 28,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z 1,34 mg/l powyżej zrzutu do 3,71 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 1,47 mg/l powyżej zrzutu do 5,12 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 1,5 mg/l powyżej zrzutu do 7,16 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 1,55 mg/l powyżej zrzutu do 5,29 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 3,03 mg/l powyżej zrzutu do 6,23  mg/l poniżej zrzutu.

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości fosforu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 0,115 mg/l powyżej zrzutu do 0,68 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 0,074 mg/l powyżej zrzutu do 1,440 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 0,058 mg/l powyżej zrzutu do 0,446 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 0,151 mg/l powyżej zrzutu do 0,528 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 0,073 mg/l powyżej zrzutu do 2,250 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z <0,040 mg/l powyżej zrzutu do 0,051 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 0,086 mg/l powyżej zrzutu do 0,474 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 0,095 mg/l powyżej zrzutu do 0,745 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 0,056 mg/l powyżej zrzutu do 0,300 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 0,051 mg/l powyżej zrzutu do 0,306 mg/l poniżej zrzutu.

 

 • jakość wody w zakresie zawartości ChZTCr w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, wykazuje następującą tendencję, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 25,6 mg/l powyżej zrzutu do 60,1 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 2 września 2019 r. z 29,3 mg/l powyżej zrzutu do 200,0 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 3 września 2019 r. z 15,1 mg/l powyżej zrzutu do 42,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 4 września 2019 r. z 32,7 mg/l powyżej zrzutu do 56,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie);
 • 5 września 2019 r. z 25,8 mg/l powyżej zrzutu do 184 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 6 września 2019 r. z 49,9 mg/l powyżej zrzutu do 50,2 mg/l poniżej zrzutu (brak wpływu);
 • 7 września 2019 r. z 27,6 mg/l powyżej zrzutu do 46,2 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 8 września 2019 r. z 29,1 mg/l powyżej zrzutu do 86,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 9 września 2019 r. z 23,6 mg/l powyżej zrzutu do 53,4 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),
 • 10 września 2019 r. z 26,6 mg/l powyżej zrzutu do 69,3 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie).

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:
 • 1 września 2019 r. z 7,62 mg/l powyżej zrzutu do 17,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 2 września 2019 r. z 8,76 mg/l powyżej zrzutu do 47,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 3 września 2019 r. z 8,67 mg/l powyżej zrzutu do 17,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 4 września 2019 r. z 11,4 mg/l powyżej zrzutu do 16,6 mg/l poniżej zrzutu,
 • 5 września 2019 r. z 9,15 mg/l powyżej zrzutu do 49,9 mg/l poniżej zrzutu,
 • 6 września 2019 r. z 8,53 mg/l powyżej zrzutu do 13 mg/l poniżej zrzutu,
 • 7 września 2019 r. z 5,73 mg/l powyżej zrzutu do 7,11 mg/l poniżej zrzutu,
 • 8 września 2019 r. z 8,04 mg/l powyżej zrzutu do 16,8 mg/l poniżej zrzutu,
 • 9 września 2019 r. z 8,30 mg/l powyżej zrzutu do 16,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 10 września 2019 r. z 7,65 mg/l powyżej zrzutu do 13 mg/l poniżej zrzutu.

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 11 września 2019 r. stwierdzono:

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.

- 8,7 mg/l powyżej zrzutu (tło),

- 8,8 mg/l poniżej zrzutu;

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

 - 1365 µS/cm powyżej zrzutu (tło),

- 1378 µS/cm poniżej zrzutu;

 

 • podwyższenie zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniach poprzednich, tj.  

- w dniu 1 września 4,6 mg/l,

- w dniu 2 września 5,7 mg/l,

- w dniu 3 września 5,9 mg/l,

- w dniu 4 września 7,2 mg/l,

- w dniu 5 września 5,1 mg/l,

- w dniu 6 września 7,9 mg/l,

- w dniu 7 września 8,1 mg/l,

- w dniu 8 września 6,4 mg/l,

- w dniu 9 września 8,3 mg/l,

- w dniu 10 września 8,4 mg/l,

- w dniu 11 września 8,8mg/l.

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 11 września 2019 r.

 1. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.25

31.08.2019r. godz. 12.40

01.09.2019r. godz. 8.25

Zapach

nie określono

 

-

-

Z 4G

Z 5G

Z 5G

Barwa

nie określono

 

-

-

ciemnoszara

szara

szara

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

533

223

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

66,3

43,4

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

4,01

7,63

4,25

Chlorki

mg/l

1000

-

262

-

-

-

Siarczany

mg/l

500

-

91,2

-

-

-

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

-

0,117

-

-

-

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

0,135

0,397

0,139

0,143

<0,100

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

-

0,009

-

-

-

Cyjanki związane

mg/l

5

-

0,012

-

-

-

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

320

155

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

-

-

-

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

2,53

5,28

2,47

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

-

-

-

-

-

Detergenty anionowe

mg/l

5

4,7

5,5

2,6

7

3,1

Fluorki

mg/l

25

-

0,226

-

-

-

Trichlorometan

mg/l

2

-

0,00288

-

-

-

Aldryna

mg/l

0

-

<0,000002

-

-

-

Chrom (VI)

mg/l

0,1

-

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

-

0,060

 

 

 

BZT5

mg/l

25

277

363

310

340

170

Bor

mg/l

1

 

0,084

 

 

 

Cynk

mg/l

2

 

0,122

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

 

<0,001

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

 

0,032

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

 

<0,006

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

 

<0,020

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

 

0,63

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 11.30

03.09.2019r. godz. 9.20

04.09.2019r. godz. 8.55

05.09.2019r. godz. 8.45

06.09.2019r. godz. 9:30

Zapach

nie określono

 

Z 5G

Z 2G

Z 3G

 

 

Barwa

nie określono

 

szara

szara

szara

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

8,2

8,1

8,0

8,2

Temperatura

oC

35

23,2

20,7

21,2

22,0

21,9

ChZTCr

mg/l

125

550

476

392

507

641

Azot ogólny

mg/l

30

70,3

48,6

60,3

68,1

75,4

Azot amonowy

mg/l

10

49,1

32,9

45,9

51,8

56,3

Fosfor ogólny

mg/l

3

6,13

4,39

4,32

6,33

2,11

Chlorki

mg/l

1000

238

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

93,7

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

0,078

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

1,212

 

 

<0,100

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

<0,005

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

<0,005

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

446

396

206

276

300

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

39,2

12,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

3,38

1,88

2,11

2,20

3,50

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

154

 

 

 

130

Detergenty anionowe

mg/l

5

5,4

1,9

3,2

3,3

3,9

Fluorki

mg/l

25

0,143

 

 

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

<0,0005

 

 

 

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

 

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

<0,008

 

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

0,004

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

310

230

 

 

 

Bor

mg/l

1

<0,008

 

 

 

 

Cynk

mg/l

2

0,117

 

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

<0,001

 

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

0,036

 

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

0,011

 

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

<0,020

 

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

<0,032

 

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 8.40

08.09.2019r. godz. 8.40

09.09.2019r. godz. 9.30

10.09.2019r. godz. 8.45

 

11.09.2019r. godz. 9.05

Zapach

nie określono

 

 

 

 

 

 

Barwa

nie określono

 

 

 

 

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

7,7

7,9

8,0

8,0

8,0

Temperatura

oC

35

20,1

19,8

21,4

19,4

21,3

ChZTCr

mg/l

125

358

451

384

352

 

Azot ogólny

mg/l

30

47,9

37,3

54,9

51,1

 

Azot amonowy

mg/l

10

35,5

22,5

42,1

37

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

4,45

4,13

4,15

3,49

 

Chlorki

mg/l

1000

 

 

234

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

 

101

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

 

0,051

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

 

<0,100

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

 

<0,005

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

 

<0,005

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

156

310

222

186

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

 

 

15,0

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

0,883

0,601

2,09

1,55

 

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

48

 

79,5

 

 

Detergenty anionowe

mg/l

5

 

 

2,6

 

 

Fluorki

mg/l

25

 

 

0,208

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

 

 

0,006

 

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

<0,002

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

 

 

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

 

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

 

 

 

 

 

Rtęć

mg/l

0,06

 

 

0,0000175

 

 

Bor

mg/l

1

 

 

0,166

 

 

Cynk

mg/l

2

 

 

0,146

 

 

Kadm

mg/l

0,4

 

 

<0,0001

 

 

Miedź

mg/l

0,5

 

 

0,0516

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

 

 

0,0051

 

 

Ołów

mg/l

0,5

 

 

0,0030

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

 

 

0,987

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

 

 1. Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

26,2

25,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

1,31

0,90

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

0,08

0,17

0,115

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

43

31

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

7,87

7,62

Bor

mg/l

≤2

 

<0,08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,033

 

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

<1,0

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,015

 

 

 

Nikiel

µg/l

34

 

<6,0

 

 

 

Ołów

µg/l

14

 

<20,0

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,45

 

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

Od dnia 3 września 2019 r., ze względu na budowę mostu pontonowego, punkt pomiarowy powyżej zrzutu ścieków (tło) został przeniesiony z 50 m do 100 m powyżej wylotu na wysokości ul. Farysa.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 10.55

03.09.2019r. godz. 8.30

04.09.2019r. godz. 8.15

05.09.2019r. godz. 8.25

06.09.2019r. godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

7,5

7,6

8,1

7,8

Temperatura

oC

<24,0

25,2

21,2

21,7

21,7

22,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

29,3

15,1

32,7

25,8

49,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,31

1,42

1,57

1,33

1,34

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,074

0,058

0,151

0,073

<0,040

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

<0,002

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

31,0

70,0

31

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

6,2

8

8,7

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

1077

1103

1102

1212

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,76

8,67

11,4

9,15

8,53

Cynk

mg/l

≤1

 

 

 

 

0,00954

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

 

 

 

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

0,0160

Nikiel

µg/l

34

 

 

 

 

2,08

Ołów

µg/l

14

 

 

 

 

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

 

 

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

 

 

 

 

<0,015

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

 

 

0,127

tetrachlorometan

µg/l

12

 

 

 

 

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

 

 

 

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

 

 

 

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 8.20

08.09.2019r. godz. 8.15

09.09.2019r. godz. 8.30

10.09.2019r. godz. 8.20

11.09.2019r. godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

7,8

7,9

7,8

8,0

8,2

Temperatura

oC

<24,0

20,2

20,7

20,3

18,9

20,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

27,6

29,1

23,6

26,6

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,47

1,5

1,55

3,03

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,064

<0,078

<0,078

<0,078

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,086

0,095

0,056

0,051

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

<0,002

<0,002

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

39

47

34

32

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

7,4

8,5

8,7

8,7

Przewodność

µS/cm

≤850

1127

1108

1131

1414

1365

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,73

8,04

8,30

7,65

 

Cynk

mg/l

≤1

0,0104

0,00400

0,00601

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

<0,045

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

0,00214

0,00225

0,0523

 

 

Nikiel

µg/l

34

1,64

1,70

2,14

 

 

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

<0,36

 

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

<0,015

<0,015

 

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,129

0,126

0,131

 

 

tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

<0,50

 

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

3,64

3,22

1,26

 

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

<0,50

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

2. Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 12.45

 

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

 

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

 

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

 

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

139

60,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

16,6

8,07

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

1,21

1,64

0,68

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

78

48

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

36,1

17,4

Bor

mg/l

≤2

 

<0.08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,017

 

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

<1,0

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,012

 

 

 

Nikiel

µg/l

34

 

<6,0

 

 

 

Ołów

µg/l

14

 

<20,0

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,36

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 12.00

 

500 m poniżej zrzutu

03.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

04.09.2019r. godz. 8.40

 

500 m poniżej zrzutu

05.09.2019r. godz. 9.05

 

500 m poniżej zrzutu

06.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

7,8

8

8,0

7,9

Temperatura

oC

<24,0

24,4

21,8

22,1

21,9

21,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

200,0

42,9

56,9

184

50,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

20,1

6,44

6,96

28,5

3,71

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

13

3,63

3,98

20,1

1,23

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

1,440

0,446

0,528

2,250

0,051

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

0,004

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

98

45

56

137

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

5,9

7,2

5,1

7,9

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

994

1133

1308

1209

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

47,5

17,5

16,6

49,9

13,0

Cynk

mg/l

≤1

 

 

 

 

0,00966

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

 

 

 

<0,045

Miedź

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

0,0127

Nikiel

µg/l

34

 

 

 

 

2,43

Ołów

µg/l

14

 

 

 

 

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

 

 

 

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

 

 

 

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

 

 

 

 

0,0312

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

 

 

 

0,130

tetrachlorometan

µg/l

12

 

 

 

 

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

 

 

 

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

 

 

 

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 9.00

 

500 m poniżej zrzutu

08.09.2019r. godz. 8.50

 

500 m poniżej zrzutu

09.09.2019r. godz.  9.00

 

500 m poniżej zrzutu

10.09.2019r. godz.  9.20

 

500 m poniżej zrzutu

11.09.2019r. godz.  9.40

 

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,1

8,0

7,9

7,9

7,9

Temperatura

oC

<24,0

20,9

20,4

20,4

20,0

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

46,2

86,9

53,4

69,3

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

5,12

7,16

5,29

6,23

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

2,7

3,20

2,84

2,37

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,474

0,745

0,300

0,306

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

0,005

0,006

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

42

75

56

50

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,1

6,4

8,3

8,4

8,8

Przewodność

µS/cm

≤850

1164

1113

1143

1415

1378

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,11

16,8

16,4

13

 

Cynk

mg/l

≤1

0,00979

0,0134

0,0176

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

<0,045

<0,045

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

0,00215

0,00174

0,0294

 

 

Nikiel

µg/l

34

1,65

1,74

2,08

 

 

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

<0,36

 

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

<0,008

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

0,0309

<0,015

<0,015

 

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,134

0,121

0,138

 

 

tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

<0,50

 

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

4,75

5,78

<0,50

 

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

<0,50

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

3. Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

37,4

42,4

28,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,14

1,69

1,64

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,05

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,14

0,12

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

57,2

45

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

 

6,96

5,62

5,33

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.50

03.09.2019r. godz. 9.05

04.09.2019r. godz. 8.45

05.09.2019r. godz. 9.00

06.09.2019r. godz. 8.50

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

8,2

8,3

8,3

Temperatura

oC

<24,0

24,4

22,4

21,0

20,6

20,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,8

26,4

46,8

34,8

36,3

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,58

1,60

1,62

 

1,51

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

0,11

0,066

0,095

0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,130

0,130

0,140

0,160

0,130

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

29,0

29,0

35,0

33,0

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

7,1

8,6

9,1

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

937

1046

1094

1106

1192

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,28

5,6

5,4

5,48

5,63

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 7.26

08.09.2019r. godz. 7.35

09.09.2019r. godz. 6.30

10.09.2019r. godz. 10.00

11.09.2019r. godz. 9.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,2

8,0

8,4

8,5

Temperatura

oC

<24,0

19,8

20,0

20,2

18,9

18,9

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,8

32,5

23,6

29,1

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,57

1,55

1,55

1,94

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

<0,050

<0,0075

0,056

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,110

0,110

0,056

0,130

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

<0,002

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

36

45

34

38

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,8

8,5

7,8

9,9

10,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1201

1115

1122

1338

1463

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,85

5,58

 

5,86

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,00911

 

 

 

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

 

<0,045

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,00224

 

 

 

Nikiel

µg/l

34

 

1,66

 

 

 

Ołów

µg/l

14

 

<0,36

 

 

 

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

 

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

 

<0,008

 

 

 

Rtęć

µg/l

0,07

 

<0,015

 

 

 

Fluorki

mg/l

≤1,5

 

0,19

 

 

 

tetrachlorometan

µg/l

12

 

<0,50

 

 

 

Trichlorometan

µg/l

2,5

 

<0,50

 

 

 

1,2-dichloroetan

µg/l

10

 

<0,50

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

4. Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

23,2

28,5

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

1,03

0,83

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,078

0,123

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

20

26,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

9,28

8,28

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.15

03.09.2019r. godz. 6.15

04.09.2019r. godz. 6.10

05.09.2019r. godz. 7.50

06.09.2019r. godz. 6.25

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

7,5

8,1

7,9

8,0

Temperatura

oC

<24,0

22,5

18,7

18,4

19,4

19,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,5

26,9

28,8

31,5

43,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,62

1,41

1,44

1,56

1,85

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,145

0,152

0,128

0,138

0,17

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

26,0

26,0

28,0

32,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,4

9,5

7,9

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

827

854

896

905

920

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,16

10,8

10,1

9,41

9,06

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 5.40

08.09.2019r. godz. 5.20

09.09.2019r. godz. 7.15

10.09.2019r. godz. 6.45

11.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,3

8,3

7,8

7,8

8,3

Temperatura

oC

<24,0

18,3

17,2

19,4

19,7

17,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

34,5

33,6

 

32,9

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,65

1,81

 

1,78

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,105

<0,078

 

<0,050

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,16

0,125

 

0,16

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

36

34

 

36

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,0

8,1

8,4

8,2

9,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1089

1056

907

1023

1150

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,71

12,1

 

6,68

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

5. Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r. godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

31,6

31,5

27,8

28,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

0,97

0,86

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

0,15

0,051

0,115

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

21,0

22,0

22,0

22,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

7,57

8,96

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 7.40

03.09.2019r. godz. 5.30

04.09.2019r. godz. 5.15

05.09.2019r. godz. 7.05

06.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

6,9

7,9

8,2

8,2

Temperatura

oC

<24,0

22,6

20,4

19,1

19,5

19,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

31,8

31

29

32,5

38,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,52

1,43

1,29

1,54

1,62

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,143

0,166

0,098

0,091

0,13

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

24,0

16,0

31,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

7,1

9,4

10,3

8,6

Przewodność

µS/cm

≤850

775

840

903

865

932

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,53

9,03

8,94

10,2

6,55

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 7 września 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 6.30

08.09.2019r. godz. 6.10

09.09.2019r. godz. 9.00

10.09.2019r. godz. 8.10

11.09.2019r. godz. 7.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,2

8,1

8,0

8,1

Temperatura

oC

<24,0

17,2

18,0

19,6

19,8

17,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

40,5

32,7

 

31,6

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,5

1,47

 

1,48

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,07

<0,078

 

<0,050

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,15

0,116

 

0,14

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

33

32

 

30

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

12,4

10,6

8,2

8,5

10,4

Przewodność

µS/cm

≤850

994

1042

971

1064

1009

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

7,11

9,43

 

7,63

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 11 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.


W dniu 11 września 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, odbył się wspólny pobór próbek wody z rzeki Wisły przez CLB oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na terenie m.st. Warszawy.

W dniu 8 września 2019 r. dokonano dodatkowych jednorazowych poborów wody w zakresie monitoringu badawczego w m. Nowy Dwór Mazowiecki:

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

Woda z rzeki Wisły (pobór z mostu)

Woda z rzeki Narew (pobór z mostu)

pH

 

7,5 - 8,4

7,9

7,8

Temperatura

oC

<24,0

20,2

19,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

41,2

27,7

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,82

1,3

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

0,05

0,15

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,20

0,22

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

38

11

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

<0,002

<0,002

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

6,3

Przewodność

µS/cm

≤850

1047

514

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

6,11

8,92

Cynk

mg/l

≤1

0,0758

0,00779

Kadm

µg/l

1,5 (dla twardości ≥ 200 mg CaCO3/l)

<0,045

0,0886

Miedź

mg/l

≤0,05

0,0199

0,00231

Nikiel

µg/l

34

<1,0

1,76

Ołów

µg/l

14

<0,36

<0,36

Chrom (VI)

mg/l

≤0,02

<0,008

<0,008

Chrom ogólny

mg/l

≤0,05

<0,008

<0,008

Rtęć

µg/l

0,07

<0,015

0,0737

Fluorki

mg/l

≤1,5

0,18

0,21

tetrachlorometan

µg/l

12

<0,50

<0,50

Trichlorometan

µg/l

2,5

<0,50

<0,50

1,2-dichloroetan

µg/l

10

<0,50

<0,50

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do załączników nr 6 i 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Data publikacji : 11.09.2019

Data modyfikacji : 11.09.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 186
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski