Komunikaty

31.07.2019

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy

W związku z wpływającymi do WIOŚ w Warszawie informacjami o braku zgodnego z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy informuję, że reklamacje dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać:

- telefonicznie na numer 19115,

- za pomocą poczty elektronicznej, w tym za pomocą portalu warszawa19115.pl,

- pisemnie lub osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy i Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy,

w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia i opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.

Ponadto zgodnie z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy (zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy udostępniane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy ww. informacje znajdują się na stronie internetowej https://odpadybip.um.warszawa.pl/rejestr_lst.aspx

Data publikacji : 31.07.2019

Data modyfikacji : 29.08.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 811
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski