Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

29.03.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 29.03.2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzonych w 2018 r.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w zakresie  przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w przedmiocie wymagań określonych w zezwoleniach na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej albo w zgodach na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska oraz w zakresie postępowania z odpadami, w tym powstającymi podczas zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także po zakończeniu zamierzonego uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska.

Realizując niniejsze zadanie w 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził 6 kontroli w zakresie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM).

Z przeprowadzonych kontroli, wyłącznie podczas jednej, wykazano naruszenie wymagań określonych w ustawie o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Naruszenie to polegało na prowadzeniu w zakładzie inżynierii genetycznej zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do I kategorii, bez uzyskania wymaganej zgody na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych od ministra właściwego do spraw środowiska.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem skierowano do sądu powszechnego wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczonych do I kategorii, bez uzyskania uprzednio wymaganej zgody na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych od ministra właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Sąd Rejonowy obwinionego uznał za winnego popełnienia zarzuconego mu wykroczenia i na podstawie art. 65f ust. 1 ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych wymierzył mu karę grzywny.

Zgodnie z informacją przedłożoną do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, w/w podmiot uzyskał zgodę Ministra Środowiska na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 

Data publikacji : 29.03.2019

Data modyfikacji : 05.04.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 839
Opublikowane przez Izabela Skalska-Nowak