Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

27.03.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 27.03.2019 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. dotyczących zawartości siarki w paliwach (ciężki olej opałowy i paliwo stosowane do silników statków)

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził 17 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenie zakładów i gospodarstw rolnych, w tym:

- 5 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe,

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania,

- 4 kontrole instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla której nie ma zastosowania § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

W 1 przypadku stwierdzono stosowanie w instalacji ciężkiego oleju opałowego, który nie spełniał wymagań jakościowych w zakresie dopuszczalnej zawartości siarki, co stanowiło naruszenie §2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe. W związku z powyższym zostały podjęte następujące działania pokontrolne:

   - wydano zarządzenie pokontrolne,

- skierowano zawiadomienie do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stosowaniem przez przedsiębiorcę paliwa niespełniającego wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził także 20 kontroli statków żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, stosujących olej jako paliwo do silników.

W 2 przypadkach, analizy pobranych próbek paliwa ze zbiorników statków wykazały,
że zawartość siarki w stosowanym paliwie przekraczała 0,002% w przeliczeniu na masę,
tj. przekracza dopuszczalną zawartość siarki w paliwie określoną w §2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe. W związku z powyższym zostały podjęte następujące działania pokontrolne:

-  wydano zarządzenie pokontrolne,

- skierowano do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stosowaniem przez armatora paliwa niespełniającego wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje, w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla paliwa stosowanego do silników statków żeglugi śródlądowej oraz ciężkiego oleju opałowego znajdują się w komunikacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 stycznia 2017 r., dostępnego pod adresem: www.wios.warszawa.pl

Data publikacji : 27.03.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 866
Opublikowane przez Izabela Skalska-Nowak