Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

08.01.2019

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

  • wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne oraz wykonanych w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie),
  • wyniki pomiarów hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska, o których mowa w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. pomiarów okresowych, ciągłych oraz pomiarów wykonywanych  w związku z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji),

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować bezpośrednio do Głównego Inspektoratu ochrony Środowiska na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

 

Data publikacji : 08.01.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 598
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski