Komunikaty

17.12.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 17 grudnia 2018 r. w sprawie wstrzymania działalności zakładu przetwórstwa owoców w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska z instalacji oczyszczalni ścieków

Dzięki nowym uprawnieniom wynikającym ze znowelizowanej w lipcu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska wstrzymano działalność jednego z zakładów przetwórstwa owoców w województwie mazowieckim, w zakresie wprowadzania ścieków o stężeniach wielokrotnie przekraczających dopuszczalne normy do środowiska wodnego.

W wyniku rozpoznania telefonicznej informacji o podejrzeniu odprowadzania do środowiska nieoczyszczonych ścieków z zakładu przetwórstwa owoców w Górze Kalwarii, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (Delegatury w Radomiu) przeprowadzili niezapowiedzianą kontrolę. W toku kontroli funkcjonującej w zakładzie oczyszczalni ścieków oraz oględzin rowu melioracyjnego i rzeki Małej, do której docelowo odprowadzane są ścieki z zakładu, ustalono że ścieki nie są dostatecznie oczyszczane, co spowodowało pogorszenie stanu środowiska wodnego.

Negatywne oddziaływanie na środowisko zostało potwierdzone szybką analizą laboratoryjną próbek ścieków pobranych z wylotu kolektora oczyszczalni oraz próbek wody pobranych z rowu melioracyjnego i z rzeki Małej. Wyniki badań ścieków wykazały znaczne przekroczenia we wskaźnikach fizykochemicznych, w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

Uzyskane wyniki badań dały podstawę do wydania w trakcie kontroli decyzji wstrzymującej działalność w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska. Celem wydanej decyzji było zapobieżenie dalszemu pogorszeniu stanu środowiska, w szczególności w zakresie jakości wód bezpośredniego odbiornika oraz rzeki Małej i jej ekosystemów.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wydana decyzja podlegała natychmiastowemu wykonaniu.

Zakład wstrzymał produkcję, zaprzestając tym samym odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska.

 

Data publikacji : 17.12.2018

Data modyfikacji : 17.12.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 412
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski