Komunikaty

04.12.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Maciejowice

Gmina Maciejowice jest gminą wiejską położoną w powiecie garwolińskim i zamieszkałą przez 7 200 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Maciejowice:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonują dwa stacjonarne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Maciejowice z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Maciejowice zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Maciejowice;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w latach 2012–2017 Gmina Maciejowice osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 roku Gmina Maciejowice osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maciejowice nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Maciejowice osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Obowiązek

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,9/10,0

22,0/12,0

33,5/14,0

35,41/16,0

19,15/18,0

29,0/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

77,36/42,0

57,0/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

5,0/75,0

6,0/50,0**

9,3/50,0

0,0/50,0

0,0/45,0

10/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w latach 2013-2018 Gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Maciejowice do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 04.12.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 287
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski