Komunikaty

03.12.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Sabnie

 

Gmina Sabnie jest gminą wiejską położoną w powiecie sokołowskim i zamieszkałą przez 1 129 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sabnie:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, odbierane są z nieruchomości zamieszkałych – 1 raz w miesiącu;
 • Odpady segregowane takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odbierane są z nieruchomości zamieszkałych – 1 raz w miesiącu.

Odpady segregowane takie jak: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odbierane są z nieruchomości zamieszkałych – 1 raz na dwa miesiące.

 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez podmiot zewnętrzny.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Sabnie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Sabnie zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sabnie;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w 2012–2017 Gmina Sabnie osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2015 r. Gmina Sabnie osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012, 2013, 2014, 2016 i 2017 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sabnie nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Sabnie osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Obowiązek

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

10/10,0

18,35/12,0

66,92/14,0

76,53/16,0

34,08/18,0

30,83/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

-*/38,0

100/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

45,08/75,0

28,45/50,0**

12,77/50,0

15,72/50,0

10,52/45,0

7,9/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2018 roku „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok” Gmina Sabnie przekazała do WIOŚ po terminie ustawowym tj. 17 kwietnia 2018 r.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Decyzja nakładająca na Gminę Sabnie karę pieniężną za nieprzekazanie w terminie do dnia 31 marca 2018 r.  MWIOŚ sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017.
Data publikacji : 03.12.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 248
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski