Komunikaty

30.11.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 30 listopada 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Józefów

Miasto Józefów jest gminą miejską położoną w powiecie otwockim i zamieszkałą przez 19 457mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Józefów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są z częstotliwością:

- raz w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych;

- raz na dwa tygodnie – dla budynków jednorodzinnych;

 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są z częstotliwością:

- raz w miesiącu – z budynków jednorodzinnych,

- raz w tygodniu – z budynków wielorodzinnych,

 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Miasto.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Burmistrza Miasta Józefów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Burmistrz Miasta Józefów zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta;
 • Miasto sporządza analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w latach 2012–2017 Miasto Józefów osiągnęło wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012–2017 Miasto Józefów osiągnęło wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Miasto Józefów osiągnęło wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

20,8/10,0

32,3/12,0

23,1/14,0

31,25/16,0

27,55/18,0

29,84/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

5,7/75,0

22,3/50,0**

4,85/50,0

1,42/50,0

0,81/45,0

0,0/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w latach 2013-2018 Miasto nie przeprowadzało kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Miasto nie dostosowało umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych fakcji odpadów;

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące miasto Józefów do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 30.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 269
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski