Komunikaty

29.11.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 29 listopada 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Łochów

Gmina Łochów jest gminą miejsko - wiejską położoną w powiecie węgrowskim i zamieszkałą przez 17 779 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Łochów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych dla nieruchomości zamieszkałych:

- z obszaru zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - jeden raz na dwa tygodnie;

- z obszaru zabudowy wielolokalowej- jeden raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i jeden raz na dwa tygodnie w pozostałym okresie.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się raz na dwa tygodnie;

 • Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie - z wyłączeniem odpadów zielonych.

W okresie wegetacyjnym odpady zielone gromadzone w workach bądź pojemnikach należy przekazywać do odbioru podmiotowi uprawnionemu z częstotliwością odbioru raz na dwa tygodnie, przy czym odbiór bioodpadów z budynków wielolokalowych nie może być rzadszy niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października.

Odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny w systemie pojemnikowym i kontenerowym, w zależności od rodzaju zabudowy odbywa się z częstotliwością nie rzadziej niż:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów działkowych i użytkowanych działek rekreacyjnych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;

- w zabudowie wielorodzinnej, na terenie osiedli mieszkaniowych - jeden raz na 2 tygodnie, z wyłączeniem odpadów szklanych, które odbierane są raz na 4 tygodnie;

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - jeden raz na 4 tygodnie.

 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Burmistrza Miasta Łochów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Burmistrz Miasta Łochów zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łochów;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w latach 2012–2017 Gmina Łochów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012–2017 Gmina Łochów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Łochów osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

24/10,0

21,03/12,0

29,26/14,0

26,80/16,0

83,14/18,0

80,71/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

39/75,0

37,33/50,0**

4,01/50,0

2,86/50,0

9,10/45,0

0,60/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w latach 2013-2018 Gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Gmina nie dostosowała umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych fakcji odpadów;

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Łochów do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 29.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 284
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski