Komunikaty

28.11.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 28 listopada 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Góra Kalwaria

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych:

z budynków jednorodzinnych raz na 2 tygodnie, a przy zabudowie szeregowej raz w tygodniu w okresie od początku kwietnia do końca października, z budynków wielolokalowych co najmniej 2 razy w tygodniu,

 • odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z budynków jednorodzinnych  raz w miesiącu, a raz na dwa miesiące odbiór selektywnie zebranego szkła,
 • odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych od właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej co najmniej raz w tygodniu, a raz w  miesiącu w przypadku selektywnie zebranego szkła,
 • odbieranie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego AGD i RTV,  odpadów wielkogabarytowych zużytych opon zgodnie z harmonogramem raz w roku ; a w zabudowie wielolokalowej 4 razy w roku,
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  prowadzony samodzielnie przez Gminę Góra Kalwaria.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy  Góra Kalwaria z  realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w  ustawowym terminie;
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Góra Kalwaria  za  lata: 2013- 2017;
 • w latach 2013-2017 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • Gmina Góra Kalwaria weryfikuje sprawozdania przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie terminowości, kompletności, rzetelności, czy też osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

22,28/12,0

23,11/14,0

31,03/16,0

28,34/18,0

29,39/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

95,37/36,0

100/38,0

79,7540,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

11,41/50,0**

4,52/50,0

1,13/50,0

0,38/45,0

0/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne art. 9e, 9p – u.c.p.g. oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Gminy i Miasta Góra Kalwaria do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonego naruszenia.
Bookmark and Share
Data publikacji : 28.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 208
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski