Komunikaty

27.11.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 27 listopada 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Garbatka Letnisko

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Garbatka - Letnisko

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1  raz w miesiącu. Ponadto odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez podmiot odbierającym odpady komunalne 2 razy w roku;
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  prowadzony przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Garbatka - Letnisko z  realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w  ustawowym terminie;
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Garbatka - Letnisko za  lata: 2015- 2017;
 • w latach 2013-2017 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz w latach 2013 – 2016 wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,48/12,0

16,87/14,0

22,15/16,0

18,18/18,0

20,10/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/36,0

50,70/38,0

100/40,0

98,58/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

47,07/50,0**

47,88/50,0

0/50,0

0/45,0

55,27/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 •  w 2017 r. Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ,
 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata: 2013- 2014,
 • analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata: 2015 - 2016 nie została udostępniona na stronie podmiotowej BIP urzędu gminy, 
 • nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne art. 9e, 9p – u.c.p.g. oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.,
 • nie były weryfikowane sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poza terminowością ich przedkładania.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Garbatka - Letnisko do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Gminę Garbatka – Letnisko kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3c u.c.p.g tj.  nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Bookmark and Share
Data publikacji : 27.11.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 219
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski