Komunikaty

05.11.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 5 listopada 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Przytyk

Gmina Przytyk jest gminą wiejską położoną w powiecie radomskim i zamieszkałą przez  7360 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przytyk:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych: z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na miesiąc; z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc,
 • odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 • odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje, nie rzadziej niż dwa razy na rok zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,
 • odbieranie odpadów zielonych następuje, nie rzadziej niż dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,
 • ponadto z terenów nieruchomości zamieszkałych odbierany jest odpad popiół – żużel z domowych pieców centralnego ogrzewania (w okresie marzec grudzień 2018 r.),
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prowadzenie punktu gmina powierzyła podmiotowi zewnętrznemu.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Przytyk z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie,
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przytyk za  rok 2017,
 • w latach 2013-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

23,30/12,0

25,83/14,0

43,84/16,0

29,18/18,0

33,36/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/36,0

100/38,0

100/40,0

50/42,0

0,0/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

13,97/50,0**

24,14/50,0

0,0/50,0

0,0/45,0

24,42/45,

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • faktyczny system selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy jest niezgodny rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
 • nie zapewniono (zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów) przyjmowania do PSZOK wszystkich rodzajów odpadów określonych w art. 3 ust 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a mianowicie: chemikalia, zużyte opony, meble, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • nie ustanowiono przyjmowania do PSZOK  odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z terenów zabudowy wielorodzinnej (w zabudowie wielopiętrowej) niezgodna z uchwałą w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk. Uchwalona częstotliwość – nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc. Rzeczywisty odbiór – jeden raz w miesiącu,
 • nie prowadzono w latach 2014 – 2018 kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.,
 • nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt. 9 c (w części dot. osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2017 r.,
 • projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nie został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu,
 • Rada Gminy Przytyk nie podjęła uchwały postanawiającej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne – prowadzone jest odbieranie odpadów),
 • Rada Gminy Przytyk nie podjęła uchwały dopuszczającej ograniczenia ilości odpadów budowlanych  i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - (wprowadzono ograniczenie masy odpadów przyjmowanych do PSZOK ),
 • nie zawarto w uchwale nr XXVII.180.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r., informacji o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Przytyk do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk,
 • wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Gminę Przytyk kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2017 roku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  w wysokości 45%.
Bookmark and Share
Data publikacji : 05.11.2018

Data modyfikacji : 05.11.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 338
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski