Komunikaty

25.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 25 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Sarnaki

Gmina Sarnaki jest gminą wiejską położoną w powiecie łosickim i zamieszkałą przez 4 866 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sarnaki:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Sarnaki zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sarnaki;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w latach 2013–2017 Gmina Sarnaki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2013 roku Gmina Sarnaki osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012, 2014, 2015, 2016 i 2017 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sarnaki nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Sarnaki osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

5,7/10,0

15,0/12,0

17,5/14,0

18,69/16,0

39,19/18,0

24,18/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

-*/38,0

-*/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

16,9/75,0

13,2/50,0**

35,8/50,0

16,34/50,0

15,06/45,0

16,11/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2012 r. Gmina Sarnaki nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Data publikacji : 25.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 332
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski