Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

24.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 24 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Korczew

Gmina Korczew jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim i zamieszkałą przez 2092 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Korczew:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Korczew z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Korczew zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Korczew;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2014-2017;
 • w latach 2013–2017 Gmina Korczew osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2015 roku Gmina Korczew osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012, 2013, 2014, 2016 i 2017 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Korczew osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,8/10,0

12,2/12,0

19,6/14,0

37,4/16,0

32,57/18,0

32,83/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

-*/38,0

100/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

32,3/75,0 35,2/50,0** 32,6/50,0 29,9/50,0 10,55/45,0 9,10/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2012 r. Gmina Korczew nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2013-2018 Gmina Korczew nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Korczew do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 24.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 387
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski