Komunikaty

10.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Jastrzębia

Gmina Jastrzębia jest gminą wiejską położoną w powiecie radomskim i zamieszkałą przez  6988 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jastrzębia:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, a w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu.
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane 1 raz w miesiącu z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, a w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia z zabudowy wielorodzinnej dwa razy w miesiącu. Ponadto odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół odbierane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę z podmiotem odbierającym odpady;
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który został utworzony i jest prowadzony samodzielnie przez Gminę Jastrzębia.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Jastrzębia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jastrzębia za  rok 2017;
 • w latach 2013-2017 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

19,67/12,0

28,85/14,0

33,22/16,0

31,26/18,0

36,47/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/36,0

-*/38,0

100/40,0

100/42,0

81,37/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

27,0/50,0**

24,35/50,0

0/50,0

0/45,0

26,57/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • zgodnie z obowiązującą informacją określającą zasady funkcjonowania PSZOK-u, nie zapewniono przyjmowania do PSZOK przeterminowanych leków, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • uchwałą nr XXII/117/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dopuszczono zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów przekazujących sprawozdania po wymaganym terminie lub w stosunku do podmiotów które nie przesłały stosownego sprawozdania,
 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015 i 2016.
 • nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne art. 9e, 9p – u.c.i.p.g. oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.,
 • nie są weryfikowane sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości m. in. w zakresie rzetelności, rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, terminowości przedkładanych sprawozdań,
 • projekt obowiązującej uchwały w sprawie - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia nie został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Jastrzębia do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do Przewodniczącego Rady Gminy Jastrzębia informujące m.in. o dopuszczeniu niezgodnego z prawem zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Bookmark and Share
Data publikacji : 10.10.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 320
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski