Komunikaty

03.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Strachówka

Gmina Strachówka jest gminą wiejską położoną w powiecie wołomińskim i zamieszkałą przez 2 782 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Strachówka:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2014-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Strachówka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Strachówka zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Strachówka;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2014-2017;
 • w latach 2012–2017 Gmina Strachówka osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2014, 2016 i 2017 roku Gmina Strachówka osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012, 2013 i 2015 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Strachówka nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Strachówka osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,68/10,0

20,0/12,0

31,23/14,0

40,88/16,0

52,57/18,0

34,81/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

100/38,0

-*/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

1,58/75,0

1,00/50,0**

2,63/50,0

13,27/50,0

9,06/45,0

7,65/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2013 roku „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina Strachówka przekazała do Marszałka Województwa Mazowieckiego po terminie ustawowym tj. 9 maja 2013 r.
 • w latach 2013-2018 Gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Gmina Strachówka nie udostępniła na swojej stronie internetowej informacji o: miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Strachówka do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 03.10.2018

Data modyfikacji : 02.10.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 440
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski