Komunikaty

02.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Trojanów

Gmina Trojanów jest gminą wiejską położoną w powiecie garwolińskim i zamieszkałą przez 7 554 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Trojanów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2014-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Trojanów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Trojanów zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trojanów;
 • Gmina nie sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017;
 • w latach 2012–2017 Gmina Trojanów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2014, 2016 i 2017 roku Gmina Trojanów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W latach 2012, 2013 i 2015 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Trojanów nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • w latach 2012-2017 Gmina Trojanów osiągnęła wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

15,13/10,0

23,57/12,0

34,84/14,0

24,87/16,0

33,78/18,0

20,41/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

100/38,0

-*/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

3,73/75,0

3,00/50,0**

8,45/50,0

0,00/50,0

0,00/45,0

7,21/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2013 roku „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina Trojanów  przekazała do Marszałka Województwa Mazowieckiego po terminie ustawowym tj. 4 kwietnia 2013 r.
 • w latach 2013-2018 Gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • Gmina Trojanów nie udostępniła na swojej stronie internetowej informacji wynikających z art. 3 ust.2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Gmina nie wywiązuje się z obowiązku sporządzania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi;
 • w umowie zawartej z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu Gmina nie określiła instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady;
 • Gmina nie dostosowała umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych fakcji odpadów;
 • Gmina Trojanów nie dostosowała worków do zbierania odpadów objętych selektywna zbiórką zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Trojanów do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
Data publikacji : 02.10.2018

Data modyfikacji : 02.10.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 286
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski