Komunikaty

01.10.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Łyse

Gmina Łyse jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrołęckim i zamieszkałą przez 8590 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Łyse:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są co dwa tygodnie,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące odbierane są raz w miesiącu,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Łyse z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Wójt Gminy Łyse zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łyse.
 • W latach 2013-2017 sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Łyse. Analizy sporządzono w ustawowym terminie i publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łyse.
 • w 2014 roku oraz w latach 2016-2017 Gmina Łyse osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w 2013 roku Gmina Łyse osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w 2012 roku i w latach 2014-2017 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie Gminy Łyse nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 •  w latach 2012-2017 Gmina Łyse osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,07/10,0

10,61/12,0

20,94/14,0

15,16/16,0

25,0/18,0

45,96/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

-*/38,0

-*/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

46,0/75,0

59,7/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

1,08/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

**Zgodnie z dokonanymi obliczeniami Gmina Łyse w 2013 r. osiągnęła wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. w wysokości 10%; za 2013 r. w wysokości 12%, za 2015 r. w wysokości 16%;
 • nie udostępniono informacji o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

- nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 • nie zapewniono przyjęcia przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych frakcji odpadów takich jak: papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
 • nie przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w ustawowym terminie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2017,
 • nie prowadzono ewidencji odpadów zbieranych w PSZOK w oparciu o karty ewidencji w 2017 r. oraz bieżącym roku.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Łyse do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
 • pouczenie o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawowym terminem, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach,
 • pouczenie o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach.
Data publikacji : 01.10.2018

Data modyfikacji : 02.10.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 342
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski