Komunikaty

29.09.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 września 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Lelis

Gmina Lelis jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrołęckim i zamieszkałą przez 9687 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lelis:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są co dwa tygodnie,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące odbierane są raz w miesiącu,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Lelis z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Wójt Gminy Lelis zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lelis.
 • W latach 2014-2017 sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Lelis. Analizy sporządzono w ustawowym terminie i za lata 2014-2017 publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelis.
 • w 2014 roku oraz w latach 2016-2017 Gmina Lelis osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2014 Gmina Lelis osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w latach 2015-2017 żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie Gminy Lelis nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 •  w latach 2012-2017 Gmina Lelis osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

5,25/10,0

6,95/12,0

16,22/14,0

12,93/16,0

21,17/18,0

31,1/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

-*/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

23,8/75,0

0,8/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

0,16/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. w wysokości 10%; za 2013 r. w wysokości 12%, za 2015 r. w wysokości 16%;
 • nie przekazano korekty sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska po wezwaniu Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 29.05.2014 r. do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania.
 • nie udostępniono informacji o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • w obowiązujących uchwałach, tj. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie regulaminu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są spójne zapisy nt. rodzaju i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK.
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

- nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

 • nie sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
 • nie przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w ustawowym terminie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2017.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Lelis do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
 • pouczenie o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawowym terminem, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.
Data publikacji : 29.09.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 356
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski