Komunikaty

06.09.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Sieciechów

Gmina Sieciechów jest gminą wiejską położoną w powiecie kozienickim i zamieszkałą przez  3939 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sieciechów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są co najmniej raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są co najmniej raz w miesiącu; oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, popiół zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę z podmiotem odbierającym odpady;
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który został utworzony i jest prowadzony samodzielnie przez Gminę Sieciechów.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2014-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Sieciechów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie; Sprawozdanie za rok 2012 zostało przesłane do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Marszałka Województwa Mazowieckiego z jednodniowym opóźnieniem,
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sieciechów za  rok 2016 i 2017,
 • w latach 2013-2016 na podstawie danych ze sprawozdań Wójta Gminy Sieciechów, Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W 2017 r. Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wykazanych przez Gminę w rocznych sprawozdaniach Wójta Gminy Sieciechów.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

14,74/12,0

21,42/14,0

30,8/16,0

19,24/18,0

18,95/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/36,0

-*/38,0

-*/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

46,22/50,0**

29,71/50,0

0/50,0

0/45,0

44,51/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • niezgodne z prawem dopuszczenie spalania poza instalacjami i urządzeniami powstałych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw,
 • system selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy niezgodny z podjętymi uchwałami w tym zakresie,
 • zgodnie z obowiązującym regulaminem określającym zasady funkcjonowania PSZOK-u, nie zapewniono przyjmowania do PSZOK odpadów zielonych, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • nie podejmowano działań w stosunku do podmiotu nie przekazującego zmieszanych odpadów komunalnych w I i II kw. 2013 r. do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 • nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów przekazujących sprawozdania po wymaganym terminie lub w stosunku do podmiotu który nie przesłał stosownego sprawozdania za I półrocze 2017 r.,
 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015. Sporządzone analizy stanu gospodarki odpadami za lata 2016 i 2017 (brak daty sporządzenia) nie zostały udostępniono na stronie BIP urzędu gminy,
 • nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne art. 9e, 9p – u.c.i.p.g. oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.,
 • nie są weryfikowane sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości m. in. w zakresie rzetelności, rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, terminowości przedkładanych sprawozdań oraz sposobu zagospodarowania odebranych odpadów,
 • nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt. 9 c (w części osiągniętych poziomów przez podmioty) 9d (w części dot. oznaczenia prowadzącego pszok ),
 • projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  nie został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach,
 • nie okazano podczas kontroli dokumentów potwierdzających osiągnięcie w latach 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  wykazanych w dziale V rocznego sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Sieciechów do podjęcia działań celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów.
Data publikacji : 06.09.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 425
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski