Komunikaty

31.08.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Zaręby Kościelne

Gmina Zaręby Kościelne jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrowskim i zamieszkałą przez 3 690 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zaręby Kościelne.

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1  raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1 raz na 2 miesiące, odpady wielkogabarytowe,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opony, zużyte źródła światła, odpady budowlano-remontowe odbierane są 1  raz w roku;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Zaręby Kościelne.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Zaręby Kościelne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Zaręby Kościelne zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Zaręby Kościelne;
 • w latach 2014-2017 Gmina Zaręby Kościelne osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2013, 2015-2017  Gmina Zaręby Kościelne osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w roku  2014 r. żaden przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na  terenie Gminy Zaręby Kościelne nie odbierał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 •  w latach 2012-2017 Gmina Zaręby Kościelne osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0,39/10,0

3,62/12,0

17,42/14,0

24,26/16,0

18,37/18,0

21,71/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

-*/38,0

100/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

24,89/75,0

21,95/50,0**

34,97/50,0

25,95/50,0

19,96/45,0

18,62/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  latach 2012-2013 Gmina Zaręby Kościelne nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • nieprawidłowo sporządzono sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2014-2017;
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest  wyposażony w odpowiednią ilość pojemników  na  odpady, których przyjęcie zapewniono w uchwałach Rady Gminy Zaręby Kościelne, miejsce magazynowania odpadów w punkcie nie zapewnia ochrony gruntu przed przedostaniem się do niego odcieków,  rozlewów, a  w przypadku odpadów  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  nie spełnia wymagań art. 43 ustawy z dnia 1 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • nie jest prowadzona  ewidencja odpadów zbieranych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • w latach 2013-2018 nie zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zaręby Kościelne i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zaręby Kościelne;
 • nie sporządzono i nie złożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za l. 2015-2017 - o odpadach zebranych w PSZOK;
 • brak nadzoru nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne w zakresie przekazywania kwartalnych i półrocznych sprawozdań odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne, w którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 31 października 2018 r.;
 • pouczono o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczono o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.
Data publikacji : 31.08.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 412
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski