Komunikaty

30.08.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Andrzejewo.

Gmina Andrzejewo  jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrowskim i zamieszkałą przez 4 230 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Andrzejewo:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są 1  raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  odbierane są 1 raz w miesiącu, odpady wielkogabarytowe i odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane są 1 lub 2 razy w roku,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Andrzejewo.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Andrzejewo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Andrzejewo zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Andrzejewo;
 • w latach 2014, 2015, 2017 Gmina Andrzejewo osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2017 Gmina Andrzejewo osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0,47/10,0

5,42/12,0

16,38/14,0

18,52/16,0

15,07/18,0

20,10/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

100/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

36,31/75,0

22,26/50,0*

21,77/50,0

19,14/50,0

15,39/45,0

16,59/45,0

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w  latach 2012, 2013, 2016  Gmina Andrzejewo nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • nie zapewniono zgodności uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrzejewo z przepisami regulującymi selektywne zbieranie odpadów komunalnych;
 • projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów nie został zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest  wyposażony w odpowiednią ilość pojemników  na  odpady, których przyjęcie zapewniono w uchwałach Rady Gminy Andrzejewo, miejsce magazynowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  w punkcie nie spełnia wymagań art. 43 ustawy  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 • nie jest prowadzona  ewidencja odpadów zbieranych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • w latach 2013-2018 nie zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Andrzejewo i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Andrzejewo;
 • w zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za l. 2014-2017 nie ujęto odpadów zebranych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • brak nadzoru nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne w zakresie przekazywania kwartalnych i półrocznych sprawozdań odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 •  wydano zarządzenie pokontrolne, w którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 28 września 2018 r.;
 • pouczono o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczono o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie ze stanem rzeczywistym, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.
Data publikacji : 30.08.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 323
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski