Komunikaty

02.08.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Błonie

Gmina Błonie jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie warszawskim-zachodnim, zamieszkałą przez 20 836 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Błonie:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są co 4 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i co tydzień z zabudowy wielorodzinnej;
 • odpady zielone od właścicieli nieruchomości odbierane są co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i co tydzień z zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do listopada;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych w Błoniu.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Błonie Burmistrz nakładał kary pieniężne za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz na stronie internetowej www.blonie.pl;
 • W latach 2012-2017 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania
w danym roku)

6,26/10,0

18,39/12,0

27,37/14,0

42,35/16,0

33,48/18,0

38,47/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania
w danym roku)

100,0/30,0

100,0/36,0

100,0/38,0

100,0/40,0

100,0/42,0

100,0/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

16,21/75,0

3,2/50,0*

1,1/50,0

2,94/50,0

1,82/50,0

1,47/45,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • niepodjęcie w terminie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;
 • odbieranie odpadów w okresie od kwietnia do października z częstotliwością rzadszą niż raz na tydzień;
 • brak nadzoru nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne w zakresie przekazywania kwartalnych i półrocznych sprawozdań odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • nieweryfikowanie danych zawartych w kwartalnych i półrocznych sprawozdaniach przedkładanych przez podmioty odbierające odpady komunalne w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • niewystępowanie do prowadzących instalacje przyjmujące odebrane zmieszane odpady komunalne o podanie informacji na temat wytworzonych odpadów o kodzie 191212 i sposobie ich zagospodarowania;
 • przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru, niezgodnego ze stanem rzeczywistym;
 • publikowanie na stronie Urzędu Miejskiego w Błoniu danych w zakresie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, niezgodnych ze stanem rzeczywistym;
 • niepublikowanie informacji o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Błoniu;
 • nieterminowe sporządzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.;
 • nie udostępniano analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu;
 • nieprowadzenie rejestru umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne, w którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 25 września 2018 r.;
 • skierowano wystąpienie pokontrolne dotyczące wszczęcia wobec podmiotów odbierających odpady komunalne w latach 2014-2015 postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w  art. 9x ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Bookmark and Share
Data publikacji : 02.08.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 423
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski