Komunikaty

31.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Odrzywół

Gmina Odrzywół jest gminą wiejską położoną w powiecie przysuskim i zamieszkałą przez  3870 mieszkańców. 

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Odrzywół:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałych (tj. od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe);
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są raz 1 raz na cztery tygodnie;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz na dwa miesiące (w lipcu i sierpniu 1 raz na miesiąc) oraz odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzież, tekstylia, zużyte opony odbierane 2 razy w roku
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który został utworzony i jest prowadzony samodzielnie przez Gminę Odrzywół.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2018 „Sprawozdania Wójta Gminy Odrzywół z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Odrzywół za  rok 2015, 2016 i 2017 oraz sporządzono łączną analizę za rok 2013 i 2014;
 • w latach 2013-2017 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,27/12,0

16,93/14,0

19,74/16,0

19,24/18,0

26,96/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/36,0

-*/38,0

-*/40,0

-*/42,0

-*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

36,97/50,0**

30,93/50,0

0/50,0

0/45,0

31,78/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 w wymaganym terminie  oraz udostępniono na stronie BIP urzędu gminy po wymaganym terminie analizy za lata 2013, 2014 i 2015.
 • nie prowadzono kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.
 • nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt. 9 b, c, d (w części dot. oznaczenia prowadzącego pszok ), e.
 • nie dostosowano kolorystyki worka do zbierania odpadów papieru i tektury
 • nie dostosowano do wymaganego oznaczenia dla worka koloru żółtego do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Odrzywół do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
Bookmark and Share
Data publikacji : 31.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 325
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski