Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

30.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Gołymin-Ośrodek

Gmina Gołymin-Ośrodek – gmina wiejska – powiat ciechanowski

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Gołymin-Ośrodek:                                                                                                                          

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy  w miesiącu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są raz na 2 miesiące;
  • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gołyminie-Ośrodku, prowadzony przez Gminę Gołymin-Ośrodek.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Gmina Gołymin-Ośrodek sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku; 
  • w latach 2013-2017 Gmina Gołymin-Ośrodek osiągnęła poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,10/10,0

12,03/12,0

15,99/14,0

20,15/16,0

25,47/18,0

24,39/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/30,0

0*/36,0

100,0/38,0

40,0/40,0

0*/42,0

46,62/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0/75,0

90/50,0**

100/50,0

72,42/50,0

16,10/45,0

24,39/45,0

 

*odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nie stwierdzono
Data publikacji : 30.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 531
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski