Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

26.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Zatory

Gmina Zatory  – gmina wiejska – powiat pułtuski

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zatory:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Zatory obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zatorach, prowadzony przez Gminę Zatory.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013, 2015 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Zatory sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Zatorach;
 • w latach 2013-2017 Gmina Zatory osiągnęła poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2015 oraz 2017 Gmina Zatory osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,74/10,0

18,94/12,0

18,90/14,0

33,26/16,0

31,80/18,0

22,84/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0*/30,0

0*/36,0

0*/38,0

0*/40,0

0*/42,0

0*/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

74,5/75,0

0/50,0**

0/50,0

7,60/50,0

50,57/45,0

42,81/45,0

 

*odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zatory nie określono instalacji, w tym regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady;
 • w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory widnieje zapis selektywnego zbierania odpadów w dwupojemnikowym systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w podziale na frakcje suchą i frakcję mokrą.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne;
 • wystąpienie.
Data publikacji : 26.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 439
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski