Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

25.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Stupsk

Gmina Stupsk – gmina wiejska – powiat mławski

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stupsk:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • zmieszane odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości 1 raz w miesiącu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
  • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Stupsk obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kosinach Bartosowych, prowadzony przez firmę NOVAGO Sp. z o.o.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Gmina Stupsk sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Stupsku;
  • w latach 2013-2017 Gmina Stupsk nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
  • w latach 2012-2017 Gmina Stupsk osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

39,0/10,0

3,05/12,0

1,20/14,0

7,38/16,0

14,39/18,0

14,01/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0*/30,0

100,0/36,0

0*/38,0

0*/40,0

95,17/42,0

105,56/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0/75,0

0,38/50,0**

6,03/50,0

2,23/50,0

0/45,0

1,05/45,0

 

*odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • Gmina Stupsk nie osiągnęła w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Podjęte działania pokontrolne:

  • kara za nieosiągnięcie w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Data publikacji : 25.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 466
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski