Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

24.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Opinogóra Górna

Gmina Opinogóra Górna  – gmina wiejska – powiat ciechanowski

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Opinogóra Górna:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz na dwa miesiące;
 • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Opinogóra Górna obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Opinogórze Górnej, prowadzony przez Gminę Opinogóra Górna.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013, 2015 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • w 2014 roku gmina Opinogóra Górna „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” złożyła po terminie;
 • Gmina Opinogóra Górna sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej;
 • w latach 2014-2017 Gmina Opinogóra Górna osiągnęła poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2015 Gmina Opinogóra Górna nie osiągnęła poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

2,8/10,0

11,20/12,0

22,81/14,0

34,84/16,0

27,51/18,0

26,91/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/30,0

79,34/36,0

100,0/38,0

79,7/40,0

95,32/42,0

97,40/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

10,1/75,0

85,4/50,0**

107,46/50,0

62,78/50,0

16,67/45,0

30,14/45,0

 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Rada Gminy Opinogóra Górna nie podjęła uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wystąpienie.
Data publikacji : 24.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 463
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski