FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

23.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Baboszewo

Gmina Baboszewo – gmina wiejska – powiat płoński

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Baboszewo:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości letniskowe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy  w miesiącu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy w miesiącu;
  • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Baboszewo obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Baboszewie, prowadzony przez Gminę Baboszewo.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Gmina Baboszewo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Baboszewie;
  • w latach 2012-2015 Gmina Baboszewo nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
  • w latach 2012-2016 Gmina Baboszewo osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

1,4/10,0

4,07/12,0

1,81/14,0

3,69/16,0

22,69/18,0

31,68/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/30,0

100,0/36,0

100,0/38,0

100,0/40,0

100,0/42,0

100,0/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

5,65/75,0

21,98/50,0**

29,17/50,0

0/50,0

0/45,0

41,71/45,0

 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nie stwierdzono
Bookmark and Share
Data publikacji : 23.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 303
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski