FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

20.07.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Naruszewo

Gmina Naruszewo – gmina wiejska – powiat płoński

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Naruszewo:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym 1 raz w miesiącu;
 • zmieszane odpady odbierane są od właścicieli nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, 1  raz na dwa tygodnie;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym odbierane są 1 raz na dwa miesiące;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym odbierane są 2 razy w miesiącu;
 • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Naruszewo obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Naruszewie, prowadzony przez Gminę Naruszewo.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Naruszewo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2017. Analizy zostały udostępnione na stronie Urzędu Gminy w Naruszewie;
 • w latach 2012-2017 Gmina Naruszewo nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2017 Gmina Naruszewo osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,6/10,0

3,9/12,0

7,0/14,0

8,94/16,0

10,27/18,0

11,27/20,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/30,0

0*/36,0

100,0/38,0

100,0/40,0

100,0/42,0

100,0/45,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0/75,0

0/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

30,62/45,0

*odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Naruszewo nie osiągnęła w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Podjęte działania pokontrolne:

 • kara za nieosiągnięcie w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Bookmark and Share
Data publikacji : 20.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 261
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski