Komunikaty

14.06.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wstrzymania działalności instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na warszawskim Radiowie

Decyzją z dnia 7 czerwca 2018 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. w zakresie użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, eksploatowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, określając jednocześnie termin zakończenia działalności na 10 września 2018 r., co oznacza, że w przypadku wniesienia odwołania od decyzji, tak określony termin nie ulega zawieszeniu lub przesunięciu.

Podstawą wydania decyzji był art. 364 ustawy - Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska.

W toku postępowania MWIOŚ stwierdził, że stosowana w instalacji technologia nie zapewnia zapobieganiu emisji substancji zapachowych do powietrza. Wobec braku standardów środowiskowych w zakresie oddziaływań zapachowych, oprócz ustaleń przeprowadzanych we własnym zakresie, przede wszystkim w toku czynności kontrolnych oraz przeprowadzanych wizji terenowych, oceny zaistnienia zawartych w ww. art. 364 przesłanek dokonywano także na podstawie: interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, przedstawionych przez prowadzącego zakład opinii, raportów i ekspertyz dotyczących skali i intensywności oddziaływania zapachowego eksploatowanych instalacji oraz opinii specjalistycznych podmiotów zewnętrznych w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia psychicznego.

Zgodnie z zaleceniami sądów administracyjnych, MWIOŚ rozważył i w konsekwencji zastosował zasadę przezorności, według której dopuszczalne jest ograniczenie bądź zakaz prowadzenia działalności mogącej stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi także w sytuacji, gdy ta możliwość nie została jeszcze w pełni dowiedziona i wykazana, z uwagi na brak norm prawnych dotyczących oddziaływań zapachowych.

Wzięto przy tym pod uwagę, że objęta przedmiotem decyzji instalacja funkcjonuje od ponad dwóch lat bez wymaganego prawnie uprawnienia, a skutku nie odniosły inne podejmowane przez Inspekcję działania w celu rozwiązania problemu uciążliwości zapachowej, takie jak: wnioski o ukaranie do sądów powszechnych, mandaty karne, jak też kary pieniężne czy zarządzenia pokontrolne.

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 14.06.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 633
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski