Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

12.03.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowisk z 12 marca 2018 r. w sprawie kontroli zawartości siarki w paliwach przeprowadzonych w 2017 r.

Realizując zadania wynikające z ustawy o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw[1], w 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził kontrole 18 instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenie zakładów i gospodarstw rolnych, w tym:

- 5 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe,

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania;

- 5 kontroli instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla której nie ma zastosowania § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Przeprowadzone kontrole instalacji nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził także 17 kontroli statków żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, stosujących olej jako paliwo do silników. Kontrole statków przeprowadzono u 8 armatorów.

W 3 przypadkach analizy pobranych próbek paliwa wykazały, że zawartość siarki w stosowanym paliwie przekraczała 0,002 % w przeliczeniu na masę, tj. przekracza dopuszczalną zawartość siarki w paliwie określoną w §2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe[2].

W związku z powyższym skierowano do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stosowaniem przez armatorów paliwa niespełniającego wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki określonych w ww. rozporządzeniu.

 


[1] ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 z  późn. zm.),

[2] rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008).

Bookmark and Share
Data publikacji : 12.03.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 877
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski